Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is wettelijk verplicht. De Volledig Casco-verzekering dekt bijna alle schade aan de eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze rubriek dekt schade die u met de auto toebrengt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

In het geval dat een personen-, bestelauto of motorfiets zodanig is beschadigd dat er niet meer verantwoord verder mee kan worden gereden vergoeden wij binnen Nederland:  Vervoer van de auto, bestuurder en inzittenden naar een gewenst adres in Nederland.   Voor het buitenland gelden andere regels.                                            

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de personenauto wordt onder bepaalde voorwaarden de nieuwwaarde uitgekeerd in plaats van de dagwaarde. Bij het verdwijnen van de auto wordt de schade alleen vergoed als de auto conform onze beveiligingseisen beveiligd was.

Reparatie

Bij alle schade (behalve ruitreparatie) heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij herstel door een met ons samenwerkende Schadegarantreparateur gelden een aantal voordelen voor u.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een door ons geselecteerde Glasgarant-hersteller.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto conform ons beveiligingsbeleid.

Schade aan eigen auto

Bijna alle schade aan uw eigen auto is verzekerd, ook als het uw eigen schuld is.

Extra informatie

In artikel 3 van de voorwaarden voor Casco-uitgebreid staan de zaken die niet onder de dekking vallen, zoals schade door vorst, eigen gebrek, waardevermindering enzovoort. De algemene uitsluitingen gelden ook voor schade aan uw eigen auto (b.v. rijden onder invloed).

Pechhulp

Onder de dekking casco-uitgebreid geldt een beperkte pechdekking, alleen in het buitenland.

Extra informatie

De exacte omschrijving vindt u terug in artikel 2.2. van de voorwaarden Rubriek IIB.

Nieuwwaarderegeling

Bij diefstal of total loss binnen 24 maanden na de aanschaf van een nieuwe auto keren wij de nieuwwaarde uit. Van de 25-ste tot de 36-ste maand passen wij een gunstige afschrijvingsregeling toe.

Extra informatie

Dit geldt voor personenauto's. Voor bestelauto's hebben we zo'n regeling maar dan over de eerste 12 maanden. Dit geldt niet voor les- en lease-auto's en ook niet voor auto's die worden gebruikt voor personenvervoer of voor verhuur.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs.  Ook schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling en schade tijdens een wedstrijd is niet verzekerd.

Extra informatie

Als wij op grond van de Wet schade aan een tegenpartij moeten betalen terwijl deze schade is uitgesloten kunnen wij de schade op u of de bestuurder verhalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder zelf is niet verzekerd.

Eigen risico

Per schadegeval geldt er een eigen risico. Dit staat vermeld op het polisblad en/of in de bijbehorende clausules.

Extra informatie

De hoogte van het eigen risico kan per wagenpark verschillen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.  Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw tussenpersoon voor de premievervaldatum.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt kunt u premiekorting krijgen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Over het algemeen wordt de verzekering stilzwijgend verlengd, tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.