Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht.. De schade aan uw auto is gedekt bij een aantal met name genoemde oorzaken. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze rubriek dekt schade die u met de auto toebrengt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. 

Hulpverlening na een ongeval

In het geval dat een personen-, bestelauto of motorfiets zodanig is beschadigd dat er niet meer verantwoord mee kan worden gereden vergoeden wij binnen Nederland vervoer van de auto naar een gewenst adres in Nederland en vervoer van bestuurder en inzittenden per taxi naar een gewenst adres in Nederland.  

Extra informatie

In het buitenland: Berging en vervoer naar garage of zonodig repatriering. Vergoeding van kosten voor doorreis naar de eerstvolgende bestemming of voor de terugreis per trein.

Diefstal of total loss

Wij verzekeren schade door (poging tot) diefstal van de auto of spullen daaruit, verduistering en joyriding.

Extra informatie

Bij het verdwijnen van de auto wordt de schade alleen vergoed als de auto conform onze beveiligingseisen was beveiligd.

Reparatie

Bij alle schade (behalve ruitreparatie) heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Bij herstel door een met ons samenwerkende Schadegarantreparateur gelden een aantal voordelen voor u. De extra voordelen bij het repareren door een samenwerkende schadehersteller zijn o.a: - vermindering eigen risico - gratis vervangend vervoer - rechtstreekse financiele afhandeling tussen de reparateur en ons.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een door ons geselecteerde Glasgaranthersteller.

Inbraak

Schade door (een poging tot)  inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van de auto conform ons beveiligingsbeleid.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. Ook schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling en schade tijdens een wedstrijd is niet verzekerd.

Extra informatie

Als wij op grond van de Wet schade aan een tegenpartij moeten betalen terwijl deze schade is uitgesloten kunnen wij de schade op u of de bestuurder verhalen.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schadegeval geldt er een eigen risico. Dit eigen risico staat vermeld op het polisblad en/of in de bijbehorende clausules.

Extra informatie

De hoogte van het eigen risico kan per wagenpark verschillen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.  Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via de tussenpersoon en voor de premievervaldatum.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kun u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag.

Extra informatie

Bij sommige wagenparken geldt een vaste premie en is deze bonusregeling niet van toepassing. U kunt dit terugvinden op uw polisblad.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Over het algemeen wordt de verzekering stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.