Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is wettelijk verplicht. 

Extra informatie

Deze verzekering dekt dus alleen schade die u aan een ander toebrengt met uw auto; voor schade aan uw eigen auto kunt u een beperkte of uitgebreide cascoverzekering afsluiten.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze rubriek dekt schade die u met de auto toebrengt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

In het geval dat een personen-, bestelauto of motorfiets zodanig beschadigd is dat er niet meer verantwoord verder mee kan worden gereden vergoeden we binnen Nederland: Vervoer van de auto naar een gewenst adres binnen Nederland en vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden per taxi naar een gewenst adres in Nederland. 

Extra informatie

In het buitenland: Berging en vervoer naar een garage of zonodig repatriering. Vergoeding van kosten voor doorreis naar de eerstvolgende bestemming of voor de terugreis per trein.

Gekoppeld object

Alles wat aan de auto gekoppeld is, zoals een caravan of een aanhangwagen, is automatisch voor WA meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs. Ook schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling en schade tijdens een wedstrijd is niet verzekerd.

Extra informatie

Als wij op grond van de Wet schade aan een tegenpartij moeten betalen terwijl deze schade is uitgesloten kunnen we de schade op u of de bestuurder verhalen.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het kan zijn dat uw verzekering deel uitmaakt van een wagenpark of een groep van verzekerden (bijvoorbeeld bij beroepsmatig personen- of goederenvervoer) waarbij per schadegeval een eigen risico geldt. Dat staat dan vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.  Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw tussenpersoon voor de premievervaldatum.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Over het algemeen wordt de verzekering stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. Bij sommige (standaard-) contracten is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.