Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of brandstof tankt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie er aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan de bagage, kleding of spullen in de auto die tot een normale particuliere huishouding behoren.

Extra informatie

Motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en daarmee vervoerde zaken vallen daar uitdrukkelijk niet onder.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Uitkering bij invaliditeit

Letsel en aantasting van de gezondheid is gedekt tot € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle inzittenden tesamen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade aan personen in de bagageruimte. Bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen of tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Secondaire dekking

Op een andere verzekering gedekte kosten zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw tussenpersoon voor de contractvervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.