Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw computers met randapparatuur.

Wat is verzekerd?

Beschadiging of verlies van de verzekerde computerapparatuur. Het gaat om schade door anderen of door omstandigheden waar u geen invloed op heeft, zoals vallen, stoten, inductie en door brand, diefstal of kortsluiting.  

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeldt op het polisblad.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van de nieuwwaarde van de beschadigde en/of verloren gegane computerapparatuur.

Schadevergoeding

Bij totaal verlies: De huidige nieuwwaarde. Bij beschadiging: Reparatiekosten tot maximaal totaal verlies.

Keuze: Extra kosten

Vergoeding voor kosten die u moet maken om te voorkomen dat uw werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld huur van vervangende apparatuur en kosten andere locatie.

Keuze: Reconstructiekosten

U kunt er voor kiezen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren, zoals de kosten voor overwerk.

Keuze: Software- en data

Vergoeding van schade, zijnde verminking of verlies van de software en data van u, bijvoorbeeld door opzettelijk handelen van een derde. 

Keuze: Uitgebreide dekking

U kunt de standaard dekking uitbreiden met een ruimere dekking voor schade door eigen gebrek, mits voor de computerapparatuur een onderhoudscontract is afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of opzet.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beinvloedt, zoals krassen of verkleuring.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn.

Onvoldoende zorg

Er is geen dekking voor schade als u onvoldoende zorg aan de verzekerde apparatuur heeft besteed.

Diefstal uit vervoermiddelen

Diefstal uit vervoermiddelen is standaard uitgesloten maar kan worden  meeverzekerd. Niet verzekerd is verlies, diefstal of beschadiging indien niet voldoende zorgvuldigheid in acht is genomen.

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de computerapparatuur die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. Soms is er ook dekking tijdens vervoer en verblijf binnen een bepaald gebied. Dit blijkt dan uit het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aaanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef verandering in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de vervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per de contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.