Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Diefstal of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade door anderen of door omstandigheden waar u geen invloed op heeft, zoals vallen, stoten, inductie en door brand, diefstal of kortsluiting.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

Bij totaal verlies: Dagwaarde. Bij beschadiging: Reparatiekosten tot maximaal totaal verlies.

Keuze: extra kosten

Vergoeding voor kosten die u moet maken om te voorkomen dat uw werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld huur van vervangende apparatuur en kosten andere locatie..

Keuze: reconstructiekosten

U kunt er voor kiezen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren, zoals kosten voor overwerk.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

U kunt ook het transportrisico van de apparatuur meeverzekeren.

Keuze: Uitgebreide dekking

U kunt de standaard dekking uitbreiden met een ruimere dekking voor schade door eigen gebrek, mits voor de apparatuur een onderhoudscontract is afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest of slijtage.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Opzet

Schade die door een verzekerde opzettelijk is veroorzaakt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn.

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. Soms is er ook dekking tijdens vervoer en verblijf binnen een bepaald gebied. Dit blijkt uit het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de vervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per de contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.