Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Een garageverzekering dekt schade door en aan uw voertuigen en aan overige spullen in uw garage.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. De verzekering bestaat uit een aantal verschillende Rubrieken.

Keuze: aansprakelijkheid bedrijf

U bent verzekerd voor schade die u of uw medewerker veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als u daarvoor aansprakelijk bent.

Keuze: aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)

Een WA-verzekering is voor iedere eigenaar van een auto wettelijk verplicht. Met deze module voldoet u aan deze wettelijke verplichting.

Keuze: schade aan voertuigen van klanten

U bent verzekerd voor schade aan auto’s die uw klanten aan uw bedrijf hebben toevertrouwd voor reparatie of onderhoud.

Keuze: casco

U bent verzekerd voor schade aan eigen voertuigen en voertuigen die u verkoopt namens een fabrikant of importeur (als handelsvoorraad en in consignatie).

Keuze: schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat als u een auto verhuurt kan in sommige gevallen verzekerd worden.

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Onder deze Rubriek kan schade aan inzittenden die niet op een andere polis is gedekt worden meeverzekerd.

Keuze: hulpverlening

Bestemd voor personen- en bestelauto's en motorfietsen. Indien meeverzekerd geldt de hulpverlening alleen na een ongeval of een ander plotseling van buiten komend onheil. Het is dus geen pechdekking.

Keuze: brand en/of bedrijfsschadeverzekering

De dekking kan worden uitgebreid met de rubriek brand- en bedrijfsschade.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat u de schade niet vergoed krijgt of de schade moet terugbetalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per verzekerde Rubriek en per schadegeval kan een eigen risico van toepassing zijn. Dit wordt vermeld op het polisblad en/ of de bijbehorende clausules.

Preventie

Er kunnen aanvullende preventiemaatregelen zijn overeengekomen. Als bij schade blijkt dat hieraan niet is voldaan, kan dit afwijzing van de schade betekenen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt binnen Europa

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw tussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Over het algemeen wordt de verzekering stilzwijgend verlengd, tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.