Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade door stilstand na machinebreuk, bijvoorbeeld door materiaalbreuk, bedieningsfouten en elektronische of mechanische storingen. Deze verzekering wordt uitsluitend in combinatie met de Machineschadeverzekering afgesloten.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste kosten die bij (gedeeltelijke) stopzetting van de productie nagenoeg onverminderd doorgaan, zoals huur, afschrijvingen etc. Ook de nettowinst die het bedrijf zonder de opgetreden schade zou hebben kunnen behalen is verzekerd.

Extra informatie

Deze verzekering is een aanvulling op de machineschadeverzekering.

Schadevergoeding

De verzekering dekt schade die voortvloeit uit materiële beschadiging van de verzekerde machine(s), veroorzaakt door een onder de machineschadeverzekering gedekte gebeurtenis.

Keuze: uitkeringstermijn in maanden

U kunt zelf de termijn kiezen waar binnen de bedrijfsschade verzekerd is.

Wat is niet verzekerd?

  • Boetes en afschrijvingen.

Herstelkosten machine

Kosten voor het herstellen van de beschadigde machine(s) worden niet vergoed.

Indirecte schade

Verlies door beschadiging (bederf, kwaliteits- en waardeverlies) van zaken, materiaal, grondstoffen en gereed product wordt niet vergoedt.

Uitsluitingen Machineschadeverzekering

De uitsluitingen die gelden voor de Machineschadeverzekering zijn ook hier van toepassing.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is een eigen risico per schadegeval van toepassing.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen/maanden.

Verzekerd bedrag

De uitkering wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de met name genoemde machines die op het terrein van de verzekerde staan of zoals anders vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.