Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt materiële schade aan bedrijfsmatig gebruikte machines.

Wat is verzekerd?

Diefstal of beschadiging van de verzekerde machines, installaties of apparatuur.

Opruimingskosten

Ook gedekt zijn opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt bij beschadiging de reparatiekosten tot de dagwaarde van de machine. Bij totaal verlies de dagwaarde.

Keuze: overwerk herstelkosten

Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren door middel van een clausule.

Keuze: in- en uitbouwkosten

Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren door middel van een clausule.

Keuze: transportkosten

Aanvullende kosten voor transport en verblijf in verband met een gedekte schade, kunnen door middel van een clausule worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest. Maar ook niet bij slijtage.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste overbelasting van de machine is niet verzekerd.

Niet goed functioneren

Schade die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine zonder een beschadiging van de machine.

Gevolgschade

Schade aan grondstoffen en/of producten die door de machine verwerkt worden. Bedrijfsschade (en de kosten van bespoediging van het herstel (overwerk-kosten) is niet gedekt. Mogelijk om machinebedrijfsschade te verzekeren.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Onvoldoende onderhoud

Schade in het geval u onvoldoende onderhoud en/of zorg heeft besteed aan de verzekerde objecten.

Brand en ontploffing

Schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag en instorting van gebouwen.

Verwisselbare gereedschappen en/of onderdelen

Schade aan verwisselbare gereedschappen en/of onderdelen. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is een eigen risico per machine of per schadegeval van toepassing.

Verzekerde bedragen

De vergoeding wordt beperkt door de verzekerde bedragen zoals vermeldt op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de met name genoemde machines die op het terrein van verzekerde staan, of zoals anders vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt uit de polisvoorwaarden of een clausule.