Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein, dan bent u verzekerd tegen de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Wat is verzekerd?

Kosten van de sanering als uw bedrijf verantwoordelijk is voor de verontreiniging. Dit geldt op uw bedrijfslocatie, of elders, als u daar werkt.

Herstelkosten van andere schade

Schade die ontstaat aan zaken door het opruimen van de verontreiniging. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die u maakt om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm, dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Verweerbijstand

De kosten van verweerbijstand.

Keuze: Ondergrondse tanks

Schade en kosten die veroorzaakt zijn of samenhangen met de ondergrondse opslag van stoffen zijn uitgesloten tenzij Rubriek II Ondergrondse tanks is meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg. Bijvoorbeeld als u in strijd met de milieuvergunning handelt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico zoals wordt vermeld op het polisblad.

Preventie

Voor deze verzekering stellen wij specifieke preventie-eisen. Voldoet u daar niet aan, dan kunnen wij soms minder uitkeren.

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

Bestaande verontreiniging

Er is alleen dekking als de verontreiniging het gevolg is van een emissie die zich heeft voorgedaan na het ingaan van de verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij de verzekeringnemer of de verzekeraar de verzekering heeft opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.