Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw autoverzekering of uw motorverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade maar is een vast bedrag afhankelijk van de mate van functieverlies.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de passagiers zijn verzekerd terwijl zij in de auto zitten, in- of uitstappen, onderweg de auto repareren of brandstof tanken.  Wie er aansprakelijk is voor het ongeval maakt voor deze verzekering niet uit.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer het bedrag dat hiervoor op het polisblad is vermeld. 

Invaliditeit

Blijft de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we één keer maximaal het hiervoor op het polisblad vermelde bedrag uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens racen. Er mogen niet meer personen in de auto zitten dan het aantal zitplaatsen. Bij fraude bent u niet verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via de tussenpersoon en voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Over het algemeen wordt de verzekering stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.