Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan de goederen die eenmalig worden getransporteerd of verhuisd. Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan de te transporteren goederen verzekerd is.

Keuze: schade aan zaken

Schade aan de goederen is verzekerd. Afhankelijk van de gekozen dekking is schade door onverschillig welke oorzaak (behoudens de uitsluitingen) verzekerd of schade aan de verzekerde zaken veroorzaakt door een aantal met name genoemde oorzaken.

Extra informatie

Gevolgschade of bedrijfsschade is normaal gesproken niet verzekerd.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is gevolgschade of bedrijfsschade.

Oorlogs- en stakersrisico

Niet verzekerd is schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de zaken en het soort zaken. Verschillende eigen risico's zijn mogelijk.

Toeslag

Voor bepaalde omstandigheden of dekkingen kunnen toeslagen gelden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geeft dekking vanaf de plaats van afzending tot de plaats van bestemming en staat in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in de reis (vertragingen e.d.) zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Voor deze zendingen dient de premie vooraf te worden betaald. In termijnen betalen is veelal niet mogelijk daar het een eenmalige zending betreft.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Het risico voor de verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om het transport te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit is een eenmalige zending. U kunt deze verzekering niet opzeggen.