Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de zaken die een wegvervoerder transporteert en waarvoor hij aansprakelijk is conform BW, AVC, CMR e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan de te transporteren goederen verzekerd is.

Verzekerd bedrag

Op het polisblad wordt bij het verzekerd bedrag vermeld wat maximaal wordt vergoed.

Keuze: Schade aan zaken

Schade aan de vervoerde zaken is verzekerd, mits verzekerde daarvoor aansprakelijk is.

Extra informatie

Vertragingsschade is bij (inter-)nationaal wegvervoer slechts verzekerd tot de vrachtpenningen (prijs van het transport).

Extra vergoedingen

Bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Keuze: {vrije rubriek}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Oorlogs- en stakersrisico

Niet verzekerd is schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Overmacht

Niet verzekerd is schade waarbij een vervoerder zich op overmacht kan beroepen (hij kan er niets aan doen).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De vergoeding is wettelijk beperkt voor vervoer binnen Nederland tot 3,40 euro per kilo beschadigd gewicht. Voor vervoer (over de weg) van Nederland naar een ander land is de vergoeding beperkt tot 8,33 SDR per kilo (+/- 10 euro).

Eigen risico

Er geldt een eigen risico per gebeurtenis bij schade aan de zaken. Het eigen risico hangt af van de waarde van de zaken en het soort zaken. U kiest zelf het eigen risico. Bij diefstal, verduistering en vermissing geldt een hoger eigen risico.

Extra informatie

Er is een maximale uitkering als u niet aan bepaalde beveiligingseisen heeft voldaan of niet zorgvuldig bent geweest om diefstal te voorkomen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geeft dekking voor de aansprakelijkheid van de vervoerder veelal binnen de EU of Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe bij diefstal zo snel mogelijk aangifte bij het aangifteloket ladingdiefstallen (tel: 088 0087444) en meld deze schade bij uw tussenpersoon / verzekeraar.

Wanneer en hoe betaal ik?

Dit soort verzekeringen zijn jaarcontracten waarbij vooraf of binnen 30 dagen na ontvangst van de nota betaald dient te worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Deze verzekeringen beginnen op een willekeurige dag en lopen dan 1 jaar, vaak met stilzwijgende verlenging voor 12 maanden. Veelal houdt men 1 januari als begindatum aan. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Minimaal 2 maanden voor de contractvervaldatum.