Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht.  Op uw polisblad staan de van toepassing zijnde verzekerde rubrieken ( bijvoorbeeld WA, (beperkt) Casco,Ongevallen-inzittenden) vermeld.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze rubriek dekt schade die u met de auto toebrengt aan anderen, andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Keuze: laad- losmaterieel

Aanvullend kunt u vast gemonteerd  laad- en losmaterieel verzekeren tegen plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf.

Extra informatie

Het is soms beter om dit materieel apart op een werkmaterieelverzekering te verzekeren. Vraag hierover advies aan uw tussenpersoon.

Auto-electronica

Schade aan uw vast ingebouwde auto-electronica is meeverzekerd.

Extra informatie

Losse navigatie of telefoon zijn niet verzekerd op deze polis.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er schade aan derden door het laden, lossen en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

De Aansprakelijkheid voor schade door of met gevaarlijke stoffen is gebaseerd op het risicoprincipe. Het laden van gevaarlijke stoffen is al voldoende voor aansprakelijkheid. Zelfs wanneer pas bij schade blijkt, dat er vermoedelijk gevaarlijke stoffen in het spel zijn, geldt automatisch de aangepaste aansprakelijkheidslimiet. Dit vervoer (ook al is dit incidenteel) dient  u wel vooraf op te geven.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden anders dan het vervoeren van goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade die hierdoor ontstaat kan tegen meerpremie worden meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen is niet verzekerd .

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Het niet hebben van een geldige Code 95 aantekening wordt beschouwd als het rijden zonder rijbewijs.  Indien wij op grond van de Wet schade aan een tegenpartij moeten betalen terwijl deze schade is uitgesloten dan kunnen wij deze op u of de bestuurder verhalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schadegeval gelden voor de verschillende dekkingen, verschillende eigen risico's. Deze staan vermeld op het bijbehorende polisblad en/of in clausules.

Beveiliging

Omdat de diefstalgevoeligheid bij vrachtauto's vooral wordt bepaald door de vervoerde goederen zal uw transportverzekeraar aanvullende beveiligingseisen kunnen stellen. Vraag uw tussenpersoon hiernaar.

Reparatie

U kunt voordat de reparatie begint overleggen met onze schadeafdeling.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.  Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw tussenpersoon voor de premievervaldatum.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kun u in sommige gevallen premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag.

Extra informatie

Bij veel vrachtautoverzekeringen is deze regeling voor schadevrij rijden vervangen door een andere premiesystematiek met bijvoorbeeld vaste premies

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Over het algemeen wordt de verzekering stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering beeindigen per contractvervaldatum. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.