Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheidsclaims van uw medewerkers voor schade die zij bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Wat is verzekerd?

Letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig tijdens een dienstrit.

Niet nakomen zorgplicht

Bent u als werkgever uw zorgplicht niet (voldoende) nagekomen en lijdt uw werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Lopen, fietsen, OV

Schade die het gevolg is van een ongeval van uw werknemer die voor het werk lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer onderweg is, is verzekerd.

Keuze: Woon-/ werkverkeer

Als extra dekking ( Rubriek III) kan schade tijdens woon-/werkverkeer worden meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft is niet verzekerd.

Extra informatie

Heeft de werknemer wel zelf een allrisk-verzekering, dan vergoedt de WEGAM verzekering het eventuele eigen risico of een gedeelte van het no-claim verlies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zaakschade is alleen verzekerd als er ook letselschade is.

Eigen risico

Deze verzekering heeft onder Rubriek I een franchise van € 1.000,- als de schade uitsluitend zaakschade betreft.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt binnen Europa

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via de tussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Over het algemeen wordt de polis stilzwijgend verlengd, tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.