Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. Het moet gaan om  werkmaterieel zoals bijvoorbeeld een vorkheftruck of een graafmachine.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans voertuig of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand, diefstal en kwaadwillige beschadiging. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard komt overeen met de dekking Casco Uitgebreid (zie hieronder), maar met een uitsluiting voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan. Naast schade door menselijk handelen en/of nalatigheid of schade die ontstaat in het verkeer is alle overige schade van buitenaf verzekerd.

Keuze: casco Uitgebreid

Casco Uitgebreid geeft een ruime dekking voor uw werkmaterieel. Uw werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid. Bij een object jonger dan 6 jaar is gedurende de eerste 5 jaar ook schade verzekerd die aan het object ontstaat (eigen gebrek).

Keuze: vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan uw werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering, dan loopt de dekking door als u vervangend materieel gebruikt. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden.

Keuze: schade aan bestuurder

U kunt schade aan de bestuurder meeverzekeren. Dit betreft schade aan de bestuurder als gevolg van een ongeval tijdens deelname aan het verkeer en bij schade tijdens het gebruik van het verzekerd object waaronder inbegrepen het in- en uitstappen.

Keuze: schade aan eigen zaken

U kunt schade aan eigen zaken meeverzekeren. Het verzekerd bedrag is € 250.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, onvoldoende zorg of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dit geldt ook voor schade bij sloopwerkzaamheden, heiwerken of gebruik op het water (tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd).

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Als u meer wilt weten lees dan de polisvoorwaarden of vraag uw adviseur om meer informatie.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Niet gemachtigde bestuurder

Is de schade veroorzaakt door iemand die zich zonder toestemming in of op het object bevond, dan betalen wij de schade niet. 

Geen rijbevoegdheid van de bestuurder

Was de bestuurder terwijl de schade werd veroorzaakt niet in het bezit van een geldig rijbewijs of voldeed hij niet aan andere voorwaarden, zoals een minimum leeftijd, dan is de schade niet verzekerd.

Ander gebruik

Niet verzekerd is schade wanneer het verzekerde object voor andere doeleinden wordt gebruikt dan vermeld op het polisblad.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor alle zelfrijdende objecten geldt een WAM-verplichting. Dit is een verzekeringsplicht voor het risico van WA (=wettelijke aansprakelijkheid). 

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder "eigen risico". Eigen risico's kunnen ook staan in de voorwaarden en/of in de clausules.

Afspraken

Wij kunnen preventiemaatregelen eisen om schade bij diefstal te voorkomen, zoals een startonderbreker of dat u het materieel na het werk binnen stalt. Voldoet u niet aan deze maatregelen, dan vergoeden wij schade bij diefstal niet.

Schade aan de bestuurder

U bent niet verzekerd voor letsel van de bestuurder van uw werkmaterieel of schade aan zijn spullen.

Extra informatie

Deze schade kan worden verzekerd met een Verkeersschadeverzekering voor Werknemers of een Schadeverzekering voor Inzittenden.

Lading

U bent niet verzekerd voor schade aan de lading van het werkmaterieel.

Waar ben ik gedekt?

Het standaaard dekkingsgebied is de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland, tenzij anders op het polisbald is vermeld. Gekentekend werkmaterieel wordt aan- en afgemeld bij het RDW. Op verzoek wordt er een een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekende objecten wordt op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt.

Extra informatie

Voor afgifte van een groene kaart of een verzekeringsbewijs kunnen wij kosten in rekening brengen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld en gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw tussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.