Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. Het moet gaan om  werkmaterieel zoals bijvoorbeeld een vorkheftruck, graafmachine, hijskraan of agrarische machines zoals een trekker.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt tijdens rijden of werken aan anderen of aan andermans voertuig of zaken is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend gekentekend werkmaterieel. Voor ander zelfrijdend materieel is het dringend advies om deze dekking te kiezen.

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand, diefstal en kwaadwillige beschadiging. Andere oorzaken, waaronder schade door eigen toedoen, zijn niet verzekerd.

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard geeft een dekking voor schade aan uw eigen werkmaterieel. Uw werkmaterieel is onder meer verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, tijdens werkzaamheden, door onverwachte gebeurtenissen en door menselijk handelen. Schade door het eigen gebrek van uw werkmaterieel is niet verzekerd. 

Keuze: casco Uitgebreid

Casco Uitgebreid geeft een uitgebreidere dekking voor schade aan uw eigen werkmaterieel. Naast de dekking Casco Standaard, bent u verzekerd voor schade veroorzaakt door een onzeker voorval of een eigen gebrek van een product van het werkmaterieel. Deze dekking is alleen mogelijk voor objecten jonger dan 6 jaar en voor een periode van 5 jaar.

Keuze: vervangend werkmaterieel

Wanneer u als gevolg van een gedekte schade, noodzakelijk een gelijksoortig vervangend object moet huren, is dit meeverzekerd tot een periode van maximaal 30 dagen.

Keuze: Eigen schade

Schade aan eigen zaken is binnen het kader van de toepasselijke polisvoorwaarden meeverzekerd indien de schade binnen de limiet van het verzekerd bedrag valt. Het verzekerde bedrag staat genoemd op de polis.

Keuze: schade aan bestuurder

U kunt schade aan de bestuurder meeverzekeren. Dit betreft schade aan de bestuurder als gevolg van een ongeval tijdens deelname aan het verkeer en bij schade tijdens het gebruik van het verzekerd object waaronder inbegrepen het in- en uitstappen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, onvoldoende zorg of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. Dit geldt ook voor schade bij sloopwerkzaamheden, heiwerken of gebruik op het water (tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd).

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin er geen verzekeringsdekking is. Als u meer wilt weten over uw verzekeringsdekking, lees dan de polisvoorwaarden of vraag uw adviseur om meer informatie.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden, is niet gedekt. Tevens is niet verzekerd schade die ontstaat door het gebruik van het object voor andere doeleinden dan waarvoor het object bestemd is en dan op het polisblad vermeld staat.

Niet gemachtigd bestuurder

Schade die is veroorzaakt door iemand die zich zonder toestemming in of op het object bevond is niet verzekerd. 

Geen rijbevoegdheid van de bestuurder

Schade is niet verzekerd indien de bestuurder op het moment dat de schade werd veroorzaakt niet in het bezit was van een geldig rijbewijs of indien de bestuurder niet rijbevoegd was omdat hij niet voldeed aan andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een minimumleeftijd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor alle zelfrijdende objecten geldt een WAM-verplichting. Dit is een verzekeringsplicht voor het risico van WA (=wettelijke aansprakelijkheid). 

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt in principe het bedrag dat als "eigen risico" op de polis staat genoemd. Het eigen risico kan ook in de polisvoorwaarden en/of in de clausules staan.

Afspraken

Wij kunnen preventiemaatregelen eisen om schade bij diefstal te voorkomen zoals bijvoorbeeld een startonderbreker of het binnen stallen van het materieel. Voldoet u niet aan de preventiemaatregelen? Dan vergoeden wij de schade bij diefstal niet.

Schade aan de bestuurder

Schade voor letsel van de bestuurder van uw werkmaterieel of schade aan zijn spullen is niet verzekerd.

Extra informatie

Deze schade kan worden verzekerd met een aanvullende dekking voor schade aan de bestuurder.

Lading

Schade aan de lading van het werkmaterieel is niet verzekerd.

Gebrekkig onderhoud en slijtage

Indien u het verzekerde werkmaterieel niet jaarlijks onderhoud/ laat onderhouden conform de fabrieksvoorschriften en er onstaat schade aan het betreffende onderdeel of onderdelen, dan kunnen wij besluiten om de schade hiervoor niet te vergoeden. Daarnaast is schade door slijtage uitgesloten van dekking.

Waar ben ik gedekt?

Het standaaard dekkingsgebied is de Europese Unie, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, tenzij anders op het polisbald is vermeld. Gekentekend werkmaterieel wordt aan- en afgemeld bij het RDW. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekende objecten wordt op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt.

Extra informatie

Voor afgifte van een groene kaart of een verzekeringsbewijs kunnen wij kosten in rekening brengen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld en gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw tussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.