Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf, machines en goederen. Deze verzekering maakt deel uit van de Zaak- en bedrijfsschadeverzekering ZBV.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Extra informatie

In bepaalde gevallen is de vervangingswaarde van toepassing.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld kosten om goederen tijdelijk elders op te slaan.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering.

Opruimingskosten

De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde objecten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, vulkanische uitbarsting, overstroming, slijtage of eigen gebrek. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico zoals vermeld op het polisblad of in de polisvoorwaarden.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd (volledig) uit.

Verzekerd bedrag

De vergoeding kan worden beperkt door de verzekerde bedragen zoals die op het polisblad worden vermeld. Voor bepaalde dekkingen gelden sublimieten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad en/of een specificatiedocument worden vermeld.

Extra informatie

In bepaalde gevallen kan een ruimere dekking gelden. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.