Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door een gedekte schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Deze verzekering maakt deel uit van de Zaak- en bedrijfsschadeverzekering (ZBV).

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem, neerslag, storm en water.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzet- of productieverlies of omdat uw bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren. Of u verzekert de exploitatiekosten die u moet maken.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Keuze: huur

Huurderving vanwege de schade aan uw bedrijf.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico zoals vermeld op het polisblad en/of in de polisvoorwaarden.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen.

Verzekerde bedragen

De vergoeding wordt bepaald aan de hand van de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

Schadevergoedingstermijn

De schadevergoedingstermijn wordt beperkt wanneer de bedrijfsactiviteiten niet worden voortgezet of als na 13 weken de bedrijfsactiviteiten niet zijn hervat.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd (volledig) uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocaties die op het polisblad en/of een specificatiedocument worden vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks via uw assurantietussenpersoon voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen we de verzekering stoppen. Over het algemeen wordt de verzekering per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of wij de verzekering hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de verzekering per contractvervaldatum beeindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de verzekering na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.