Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan apparatuur zoals foto- en videocamera's, lenzen statieven en andere toebehoren. Het gaat daarbij onder andere om schade door een plotselinge onvoorziene gebeurtenis, schade door een eigen gebrek, eigen schuld en diefstal.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan apparatuur. U kunt ook apparatuur die niet uw eigendom is meeverzekeren.

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerde bedrag staat op het polisblad. Als u ook apparatuur niet in eigendom heeft verzekerd kunt u kiezen uit vaste verzekerde bedragen.

Extra informatie

U dient vooraf een specificatie in te sturen van de apparatuur die u wilt verzekeren.

De volgende extra kosten zijn ook verzekerd.

Bereddingskosten, opruimingskosten, bijdragen in averij grosse, kosten om uw apparatuur terug te krijgen, kosten van vervoer, bewaking, opslag en deskundigen. In de voorwaarden kunt u lezen tot welke bedrag deze kosten worden vergoed. 

 

Keuze:

Verhuur meeverzekeren

Keuze:

Oorlogsrisico's op land meeverzekeren

Keuze:

Apparatuur niet in eigendom meeverzekeren

Schadevergoeding

De verzekering vergoedt de reparatiekosten tot het verzekerde bedrag. Is herstel niet mogelijk, dan wordt het verzekerde bedrag vergoed. Er geldt standaard een automatische overdekking van 20% voor uitbreidingen of vervangingen. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van oorlogsmolest tenzij aan boord van een zeeschip of luchtvaartuig, atoomkernreactie, overheidshandelen;
  • Een onverklaarbaar defect;
  • Schade die met opzet is veroorzaakt of als u fraudeert.

Pandemie en Epidemie                                                                        

Cyberaanvallen

Diefstal als u niet voorzichtig genoeg bent geweest om diefstal te voorkomen.

In de polisvoorwaarden staat omschreven wanneer u wel en niet voorzichtig genoeg bent geweest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico per gebeurtenis. Het eigen risico staat vermeld op het polisblad. U kunt ook kiezen voor hogere eigen risico's. U krijgt dan korting op de premie.

Verhuur of oorlogsmolest op het land

U bent uitsluitend verzekerd voor het verhuurrisico of oorlogsrisico op het land als u dit aan ons heeft doorgegeven en u de premietoeslag heeft betaald.

Onderwaterapparatuur en apparatuur voor luchtopnamen

In de polisvoorwaarden staat omschreven wanneer u wel en niet verzekerd bent voor deze apparatuur.

Waar ben ik gedekt?

U kunt zelf kiezen waar u de apparatuur wilt verzekeren. Bijvoorbeeld alleen in de Nederland of in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per jaar. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na 12 maanden kunt u dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.