Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan apparatuur zoals foto- en videocamera's, lenzen statieven en andere toebehoren tijdens transport, gebruik en verblijf. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld vallen, stoten, diefstal, brand, water en andere oorzaken van buitenaf.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor alle materiële schade aan of verlies van de verzekerde zaak (zaken) door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis van buitenaf.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de reparatiekosten tot maximaal het verzekerde bedrag en bij totaal verlies het verzekerde bedrag dat u heeft opgegeven en op de polis staat. Als u ook apparatuur niet in eigendom heeft verzekerd kunt u kiezen uit vaste verzekerde bedragen. Wij vergoeden ook extra kosten die bij schade wellicht gemaakt moeten worden.

Eigen gebrek

U bent ook verzekerd voor materiële schade die is veroorzaakt door een eigen gebrek. Met een eigen gebrek bedoelen we een mankement of een slechte eigenschap van de verzekerde zaak. U bent alleen verzekerd voor de gevolgen van het mankement, niet voor het mankement zelf.

Diefstal, vermissing en/of zoekraken

U bent verzekerd tegen diefstal, vermissing en/of zoekraken van uw verzekerde zaken.

 

Extra informatie

zie ook de beperkingen

Dekkingsuitbreidingen

Verhuur

Oorlogsrisico's

Apparatuur niet in eigendom

Automatische dekking

Deze verzekering dekt tevens zaken die gedurende het lopende verzekeringsjaar worden verkregen, gehuurd of geleend, tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke totaal verzekerde bedrag, met een minimum van € 1.250,00 en een maximum van € 12.500,00.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van aardbeving, atoomkernreacties, molest, overstroming.

Een onverklaarbaar defect.

Schade die met opzet is veroorzaakt of als u fraudeert.

Wij vergoeden geen schade als u op een sanctielijst staat. In dat geval is het verboden voor ons om u te verzekeren. Dit staat in nationale en internationale (sanctie)regels. Zodra wij vaststellen dat u op een sanctielijst staat, stoppen wij al uw verzekeringen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt: € 200,00 per gebeurtenis. € 250,00 bij val- en stootschade.

Het eigen risico voor collectiviteiten bedraagt: € 100,00 per gebeurtenis. € 250,00 bij val- en stootschade.

U kunt ook kiezen voor hogere eigen risico's. U krijgt dan korting op de premie.

Diefstal, vermissing en/of zoekraken

Diefstal is alleen verzekerd als u voorzichtig genoeg bent geweest. U bent voorzichtig genoeg geweest als u passende maatregelen hebt genomen om diefstal, vermissing en/of zoekraken te voorkomen zoals opbergen in een goed afgesloten ruimte (er moeten sporen van braak zijn) of de verzekerde zaken uit handen heeft gegeven aan een beroepsvervoerder.

Onderwaterapparatuur en apparatuur voor luchtopnamen

Aan het verzekeren van deze apparatuur zijn diverse voorwaarden verbonden en kennen ook diverse dekkingsgeberkingen. Heeft u soortgelijke apparatuur leest u dan eerst de polisvoorwaarden goed door. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is geldig gedurende transport, verblijf en gebruik binnen het door u gekozen verzekeringsgebied zoals aangegeven op uw polis, dit kan Nederland, Europa of Wereld zijn. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u al onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Schade moet u zo snel mogelijk aan ons melden. Veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per jaar en door middel van automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de dag die op de polis staat vermeld en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Als u de premie niet op tijd betaalt dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

Er zijn meerdere omstandigheden die tot beeindiging kunnen leiden, deze staan in de voorwaarden genoemd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na 12 maanden kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering wordt dan 30 dagen na de datum van opzegging beëindigd. Dat kan met een brief of door een e-mail te sturen naar info@apparatuurverzekering.nl.