Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Wij betalen nooit meer dan het loon dat u daadwerkelijk aan uw werknemer moet betalen. Het dekkingspercentage van de twee jaar bij elkaar opgeteld mag daarom niet meer dan 170% van de loonsom zijn. Tenzij in de CAO anders is bepaald. De dekking in het 1e ziektejaar kan niet lager zijn dan de dekking in het 2e ziektejaar.

Wat is verzekerd?

Voor u als werkgever. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Vergoeding werkgeverlasten

Wanneer u kiest voor het meeverzekeren van werkgeverslasten, dan vergoeden we een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Extra informatie

De werkgeverslasten zijn gemaximeerd tot 25% van de loonsom.

Verzuimbegeleiding

De werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken. Dit is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

De begeleiding hiervoor wordt uitgevoerd door o.a. een bedrijfsarts, ARBO-dienst en waar mogelijk andere deskundigen.

Keuze: re-integratie

Wij ondersteunen u waar mogelijk bij de re-integratie van u zieke werknemers. En vergoeden (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten. Zo moet u zich onder andere houden aan de wettelijke verplichtingen rond verzuim.

Bedrijfszorgmodule en regres

Fysiotherapie voor uw werknemer of heeft uw werknemer psychologische hulp nodig? Met de Bedrijfzorgmodule biedt u dit aan. Ook kent de Bedrijfzorgmodule de onderdelen Preventieve zelfzorg en Gezin & Werk.

Extra informatie

Binnen de Inzetbaar is regres standaard meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan be├»nvloedt dat de uitkering. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Doet u en/of uw werknemer te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Eigen risico

Er geldt altijd een eigen risico-periode. U heeft een keuze uit een aantal vaste periodes. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon aan zieke werknemers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet u houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen om de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse betaling gaat via een automatische incasso.

Premie

We berekenen de jaarpremie op basis van het uniform loonbegrip. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het verzekerd loon is gemaximeerd. In de verzekeringsafspraken staat het maximum verzekerd loon. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 3 jaar. Na deze 3 jaar verlengen wij uw verzekering telkens met 1 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste termijn kunt u met inachtneming van een opzegtermijn van een maand de verzekering dagelijks opzeggen via uw tussenpersoon.