Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Om een onafhankelijke behandeling van het geschil te waarborgen, hebben wij het verlenen van rechtsbijstand ( de uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp b.v. Zij zijn een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het geven van juridische hulp.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroepspraktijk.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Keuze: eigendom en verhuur onroerende zaken

Recht op juridische hulp voor conflicten die verband houden met de op de polisblad vermelde woningen en/of bedrijfsruimten die u in eigendom heeft, maar niet voor eigen gebruik bestemd zijn en verhuurd aan derden.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een advocaat of een andere deskundige inschakelt, vergoeden wij deze kosten niet.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid)vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Hoe lang deze wachttijd duurt staat in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen je de verzekering afsloot zijn tijdens deze wachttijd niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er geldt een maximum aan de externe kosten die Anker Rechtshulp b.v. vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 25.000,-. U heeft recht op juridische hulp als het financiële belang in het conflict ten minste € 450,- bedraagt.

Extra informatie

Wij betalen maximaal € 25.000,- aan externe kosten bij verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat en maximaal € 7.500,- bij een onverplichte procesvertegenwoordiging.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in België en Duitsland, soms zelfs over de gehele wereld.

Extra informatie

Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd. Buiten de in de polisvoorwaarden genoemde dekkingsgebieden verleent Anker Rechtshulp b.v. geen rechtsbijstand. Wij geven u dan wel eenmalig een juridisch advies.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt de premie betalen per maand, kwartaal, half jaar of per jaar. Als u maandelijks wilt betalen kan dat alleen via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Veranderd er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw tussenpersoon.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen ( met een opzegtermijn van 1 maand) via uw tussenpersoon.