Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De evenementenverzekering dekt de risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement.

Wat is verzekerd?

De evenementenverzekering bestaat uit verschillende rubrieken of modules. Je kunt zelf kiezen welk risico je verzekert. De Evenementenverzekering is een zogenaamde tijdelijke verzekering. Deze verzekering geldt voor één specifiek evenement.

Keuze: kosten

Verzekerd zijn de kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door omstandigheden waar u niets aan kunt doen en tegen uw wil wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd.

Keuze: aansprakelijkheid

Veroorzaakt uw bedrijf schade aan personen of spullen waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat verzekerd. Verzekerd zijn u en personen of groepen van personen in de rol zoals die op uw polis staan beschreven. Bijvoorbeeld bestuursleden en evenementmedewerkers. 

Keuze: materiaal

U bent verzekerd voor schade aan, of vermissing van objecten die voor het evenement worden gebruikt en die zich op de plek van het evenement bevinden. Het moeten wel uw objecten zijn of objecten waarvoor u verantwoordelijk bent.

Extra informatie

De objecten mogen niet bij een andere verzekeraar verzekerd zijn.

Keuze: ongevallendekking

U (of een andere verzekerde) bent verzekerd als u (of een andere verzekerde) overlijdt of blijvend invalide wordt door een ongeval tijdens en in verband met het evenement en op het evenementsterrein.

Extra informatie

Verzekerd zijn de personen die op de lijst staan die u bij het aanvraagformulier heeft opgegeven.

Keuze: Niet verschijnen personen

U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als het evenement door ziekte, ongeval of overlijden van één of meer (hoofd)personen die u heeft opgegeven, wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn financiële en organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling en het ontbreken van vergunningen. Ook schade door opzet of grove schuld is niet verzekerd. Raadpleeg de verzekeringsafspraken voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Verenigde Staten of Canada

Wordt er een schade geclaimd door iemand vanuit de verenigde Staten of vanuit Canada? Dan is dat niet verzekerd.

Winst

Aantoonbare winst kunt u niet apart verzekeren.

Slecht weer

U kunt de gevolgen van slecht weer niet verzekeren.

Epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte

Wij vergoeden geen kosten voor het niet doorgaan van het evenement als dit komt door een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Raadpleeg de verzekeringsafspraken voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Aansprakelijkheid: € 125,- per gebeurtenis voor materiële schade en € 500,- per gebeurtenis voor schade aan motorvoertuigen. Objecten (materiaal): € 225,- per gebeurtenis.

Schade aan terreinen

Schade aan gehuurde locatie, objecten en het terrein waarop het evenement plaatsvindt, is uitgesloten.

Speciale evenementen

Speciale evenementen, zoals gevaarlijke sporten, obstacle runs en andere risicovolle activiteiten kunnen wij niet verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor evenementen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsadviseur. En u dient zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef
veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de premie direct na het afsluiten van de verzekering betalen. In ieder geval voordat het evenement plaatsvindt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kan niet worden opgezegd. Het is een verzekering voor een kortlopende termijn.