Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze schadeverzekering biedt dekking (elk van buitenkomend onheil, zoals brand, beschadiging of diefstal) voor golfuitrusting (incl. kleding) van u en eventuele gezinsleden die meeverzekerd zijn. Daarnaast is er een vergoeding als de verzekeringsnemer een erkende hole-in-one op een baan met een minimale par van 62 slaat.

Wat is verzekerd?

Wij keren uit bij alle van buitenkomende onheilen, zoals brand, beschadiging of diefstal aan golfuitrusting en kleding.

Verzekerd bedrag

Wij stellen de waarde van golfuitrusting vast op het moment van schade en de nieuwwaarde of dagwaarde. Het maximaal verzekerd bedrag staat op uw polis.

Diefstal

Wij keren uit als uw golfuitrusting is gestolen. Vergoeding is op basis van dag- of nieuwwaarde en tot maximaal het verzekerde bedrag.

Totaal verlies

Kan uw golfuitrusting niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde op basis van dag- of nieuwwaarde en tot maximaal het verzekerde bedrag.

Schade

Is uw golfuitrusting beschadigd maar niet totaal verloren? Dan vergoeden wij de reparatiekosten.

Kleding

Wordt uw kleding of uw schoenen beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij de reparatie of vervanging tot maximaal de dagwaarde verminderd met de restanten tot het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis.

Hole-in-one

Wij vergoeden het 'rondje' in het clubhuis als de verzekeringnemer een erkende hole-in-one op een baan met een minimale par van 62 slaat.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schade als u bij de aanvraag van de verzekering niet alle of niet de juiste informatie heeft gegeven over uw situatie. Er zijn daarnaast nog andere uitsluitingen. Meer informatie over dekking en uitsluitingen leest u in de verzekeringsafspraken.

Hole-in-one

U krijgt geen vergoeding voor een hole-in-one geslagen op een wintergreen.

Verhuur van uw golfuitrusting

Wij vergoeden geen schade die ontstaan is door of tijdens verhuur van uw golfuitrusting.

Ondeskundige reparatie

Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie van uw golfuitrusting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij kunnen de schade laten vaststellen door een externe schade expert. Is uw golfuitrusting gestolen? U krijgt pas een schadevergoeding als u de eigendom ervan en alle bijbehorende documenten aan ons overdraagt. Meer informatie leest u in de verzekeringsafspraken.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsadviseur. En u dient zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met een jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan uw verzekeringsadviseur de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen bij uw verzekeringsadviseur.