Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan het gehuurde logiesverblijf of schade aan de inventaris behorende bij het logiesverblijf. U moet wel volgens de Nederlandse wet aansprakelijk zijn voor de ontstane schade.

Wat is verzekerd?

Wie zijn verzekerd? De huurder van het vakantieverblijf (logiesverblijf) en de op de boekingsnota van het gehuurde vakantieverblijf genoemde logiesgenoten van de huurder.

Extra informatie

Alle verzekerden moeten een vaste woonplaats in Nederland hebben en ingeschreven zijn in het Nederlands bevolkingsregister.

Verzekerd bedrag

De maximale schade uitkering bedraagt € 2.500,- per huurovereenkomst en per verzekering.

Extra informatie

Dit betekent dat wij bij schade nooit meer uitkeren dan dit bedrag.

Schade aan het gehuurde logiesverblijf

Schade aan de eigen gehuurde vakantiewoning  is verzekerd als u hiervoor aansprakelijk bent.

Extra informatie

Uw kind rent bijvoorbeeld tegen een openstaand keukenkastdeurtje en hierdoor is het deurtje kapot. Omdat u als ouder hiervoor aansprakelijk bent is deze schade verzekerd. Maar ook als u zelf een glas drinken laat vallen op het tapijt en dit wil niet meer schoon, dan bent u hiervoor verzekerd.

Schade aan de inventaris van het gehuurde logiesverblijf

Schade veroorzaakt aan de inventaris (inboedel) in en om het logiesverblijf is verzekerd als u hiervoor aansprakelijk bent.

Extra informatie

Veroorzaakt uw hond schade aan een bank, dan bent u hiervoor aansprakelijk. Deze schade is verzekerd.

Privezwembad en toestellen in de tuin van het logiesverblijf

Schade aan het privezwembad en toestellen (bijv. trampoline of schommel) in de tuin van het gehuurde logiesverblijf zijn verzekerd. U moet wel aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u niet aansprakelijk bent.

Extra informatie

Gaat de vaatwasser van het gehuurde vakantieverblijf uit zichzelf kapot tijdens uw verblijf? Dan bent u hiervoor niet aansprakelijk, want u valt hierin niets te verwijten. Deze schade is niet verzekerd.

Schade aan eigen reisbagage

Wij vergoeden geen eigendommen van de huurder zelf en van de logiesgenoten.

Extra informatie

Veroorzaakt een logiesgenoot bijvoorbeeld per ongeluk schade aan eigen reisbagage? Dan is dit niet verzekerd. Hiervoor biedt de eigen reisverzekering dekking c.q. kan een reisverzekering afgesloten worden.

Schade veroorzaakt door tijdelijke gasten

Veroorzaakt een derde schade aan het logiesverblijf of de inventaris van het logiesverblijf en staat deze persoon niet specifiek op de boekingsnota genoemd? Dan is deze persoon niet verzekerd op deze verzekering.

Extra informatie

Bijvoorbeeld ouders of vrienden die een dagje langs komen op het vakantieadres. Deze personen kunnen bij schade de eigen aansprakelijkheidsverzekering particulieren aanspreken (AVP).

Opzet

Veroorzaakt u opzettelijk schade aan het logiesverblijf of aan de inventaris in het logiesverblijf? Dan is deze schade niet verzekerd. Dit geldt ook wanneer de schade is veroorzaakt onder invloed van drank of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U krijgt pas een schadevergoeding als u het schadeformulier en alle bijbehorende documenten aan ons overdraagt. Meer informatie leest u in de verzekeringsafspraken.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico. Wel moet de schade groter zijn dan € 25,-.

Extra informatie

Laat u een eetbord vallen in de keuken van het logiesverblijf? En is het bord € 5,-? Dan is dit bedrag lager dan het minimum schadebedrag en betalen wij deze schade niet. Is het schadebedrag boven de € 25,- dan betalen wij de schade volledig uit tot het maximale verzekerde bedrag.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld. Het Nederlands recht is van toepassing.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsadviseur. En u dient zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U bent verplicht de premie voor het begin van de verzekering te voldoen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint zodra u aan het begin van de vooraf overeengekomen huurperiode het logiesverblijf betrekt. De dekking eindigt op het moment dat u het logiesverblijf binnen de vooraf overeengekomen einddatum van de huurperiode verlaat.

Extra informatie

Zodra de laatste verzekerde persoon (huurder of logiesgenoot) binnen de vooraf bepaalde huurperiode het gehuurde verblijf verlaat, houdt de dekking op. Moet u onverhoopt tegen uw wil langer verblijven in het logiesverblijf? Bijvoorbeeld vanwege een accute medische situatie van een logiesgenoot? Dan blijft de dekking geldig tot het eerst mogelijke tijdstip van vertrek. De extra huur zelf is niet verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De tijdelijke verzekering geldt voor een vastgestelde periode die gelijk is aan de volledige huurperiode van het logiesverblijf. U hoeft de verzekering niet zelf op te zeggen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch op het moment dat u en uw logiesgenoten aan het einde van de huurperiode het logiesverblijf verlaten. De dekking eindigt ook op de einddatum die op uw polisblad staat. U kunt alleen opzeggen als de dekking van de verzekering nog niet is ingegaan.