Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze schadeverzekering biedt dekking (beschadiging, verlies of diefstal) voor spullen die u, uw partner of uw kinderen gebruikt voor het uitoefenen van een sport of hobby.

Wat is verzekerd?

Wij keren uit bij diefstal, totaal verlies en schade aan uw sport en hobby artikelen.

Verzekerd bedrag

Wij stellen de waarde van uw sport- en hobbyartikelen vast op het moment van schade en de nieuwwaarde of dagwaarde van uw sport en hobby artikelen. Het maximaal verzekerd bedrag is € 5.000,- per object en € 10.000,- per polis.

Diefstal

Wij keren uit als uw sport- en hobbyartikelen zijn gestolen. Vergoeding is op basis van dag- of nieuwwaarde en tot maximaal het verzekerde bedrag.

Totaal verlies

Kunnen uw sport- en hobbyartikelen niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde op basis van dag- of nieuwwaarde en tot maximaal het verzekerde bedrag.

Schade

Zijn uw sport- en hobbyartikelen beschadigd maar niet totaal verloren? Dan vergoeden wij de reparatiekosten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schade als u bij de aanvraag van de verzekering niet alle of niet de juiste informatie heeft gegeven over uw situatie. Er zijn daarnaast nog andere uitsluitingen. Meer informatie over dekking en uitsluitingen leest u in de verzekeringsafspraken.

Werk en beroep

Wij vergoeden geen schade, die is ontstaan door een gebeurtenis die (ook) te maken heeft met uw beroep, bedrijf of betaalde functie.

Verhuur van uw sport en hobbyartikelen

Wij vergoeden geen schade die ontstaan is door of tijdens verhuur van uw sport- en hobbyartikelen.

Ondeskundige reparatie

Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie van uw sport- en hobbyartikelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij kunnen de schade laten vaststellen door een externe schade expert. Zijn uw sport- en hobbyartikelen gestolen? U krijgt pas een schadevergoeding als u de eigendom ervan en alle bijbehorende documenten aan ons overdraagt. Meer informatie leest u in de verzekeringsafspraken.

Eigen risico

€ 25,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsadviseur. En u dient zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met een jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan uw verzekeringsadviseur de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen bij uw verzekeringsadviseur.