Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Anker Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf als ZZP'er. Ook worden proceskosten vergoed, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Om een onafhankelijke behandeling van het conflict te waarborgen, hebben wij het verlenen van rechtsbijstand ( de uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp b.v. Zij zijn een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het geven van juridische hulp.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. U kunt kiezen uit verschillende modules. De module bedrijfsvoering vormt altijd de basis voor de verzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor de modules Verkeer, Inkoop en Verkoop.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of  beroepspraktijk als ZZP'er.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant zonder inhoudelijk verweer te betalen? Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Extra informatie

Heeft uw opdrachtgever of klant wel een reden om niet te betalen ( met verweer), omdat hij vindt dat u niet juist geleverd hebt, dan kan hiervoor de module Verkoop worden afgesloten.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of als een stagaire onder werktijd schade lijdt in het verkeer. Ook als u een conflict krijgt over de aankoop of reparatie van een bedrijfsvoertuig dan is dit verzekerd (in de basismodule bedrijfsvoering).

Extra informatie

Gebruikt u uw motorrijtuig zowel particulier als zakelijk? Dan is het mogelijk om dit voertuig te verzekeren. U geeft het aantal te verzekeren motorrijtuigen op bij de verzekeringsaanvraag. Voor motorrijtuigen > 3.500 kg geldt een premietoeslag en deze voertuigen dienen specifiek op de polis aangetekend te worden.

Keuze: Inkoop

Juridische hulp bij conflicten die verband houden met de inkoop van: handelsgoederen, halffabricaten, grondstoffen en aan u geleverde diensten van een derde. Ook krijgt u juridisiche hulp bij financieel onvermogen, faillissement of surseance van betaling van leveranciers.

Keuze: Verkoop

Juridische hulp bij conflicten die verband houden met de verkoop van: handelsgoederen, halffabricaten, grondstoffen en door u aangenomen of geleverde diensten. Ook krijgt u juridische hulp bij financieel onvermogen, faillissement of surseance van betaling van afnemers.

Extra informatie

De module Verkoop geeft recht op incassobestand bij het incasseren van een geldvordering op de schuldenaar / wederpartij als deze inhoudelijk verweer voert tegen de vordering.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een advocaat of een andere deskundige inschakelt, vergoeden wij deze kosten niet.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) als ZZP'er vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden. Ook een conflict met de belastingdienst of opdrachtgever over het wel of niet ZZP'er zijn volgens de criteria van de belastingdienst is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van de modules die u kiest en/of het soort conflict.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn tijdens deze wachttijd niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er geldt een maximum aan de externe kosten die Anker Rechtshulp b.v. vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 35.000,- . U heeft recht op juridische hulp als het financiële belang in het conflict ten minste € 450,- bedraagt. Voor de module Verkeer geldt geen franchise.

Extra informatie

Wij betalen maximaal € 35.000,- aan externe kosten bij verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat en maximaal € 7.500,- bij een onverplichte procesvertegenwoordiging.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie en landen die grenzen aan de Middellandse Zee.

Extra informatie

Buiten de in de verzekeringsafspraken genoemde dekkingsgebieden verleent Anker Rechtshulp b.v. geen rechtsbijstand. We geven u dan wel eenmalig een juridisch advies.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt de premie betalen per maand, kwartaal, half jaar of per jaar. Als u maandelijks wilt betalen kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw tussenpersoon. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand) via uw tussenpersoon.