Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door brand, diefstal of natuurgeweld aan uw caravan of vouwwagen. Of schade die uw losgekoppelde caravan of vouwwagen veroorzaakt aan anderen en hun spullen. Dit is de basisdekking. U kunt kiezen voor aanvullende dekkingen. Waar wij in dit document spreken over caravan bedoelen wij ook een vouwwagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan of vouwwagen verzekerd is.

Keuze: hulpverlening na een ongeval

Verzekerd is hulpverlening voor de caravan als u niet verder kunt na pech, diefstal of een ongeval met de caravan of auto-caravancombinatie. Of hulpverlening als de bestuurder van de trekkende auto uitvalt door ziekte of overlijden. Wij vergoeden de kosten die in overleg met de alarmcentrale zijn gemaakt, telefoonkosten om de alarmcentrale te bereiken en extra kosten voor berging en transport van de caravan.

Diefstal of total loss

Is uw caravan gestolen? Dan vergoeden wij de verzekerde waarde zoals die staat aangegeven op het polisblad. Is uw caravan totaal verloren (total loss) en kan deze niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de verzekerde waarde verminderd met de waarde van de restanten. Als reparatie wel mogelijk is wordt een vergoeding verleend zoals is bepaald in de voorwaarden.

Extra informatie

U heeft waardegarantie op de aanschafwaarde van de caravan met een looptijd van 1, 3 of 5 jaar. De looptijd van de waardegarantie start op de dag van aanschaf van de caravan.
Op de polis vindt u het bedrag waarvoor de waardegarantie geldt en de looptijd die u hiervoor gekozen heeft. Tijdens de waardegarantietermijn vergoeden wij de schade tot
maximaal 125% van de verzekerde waarde.

Reparatie

Is de caravan beschadigd, maar niet totaal verloren? Dan vergoeden wij de volledige kosten van reparatie tot maximaal de verzekerde waarde, als u binnen zes maanden
de schade aan de caravan laat repareren. Doet u dit niet of later? Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde waarde.

Extra informatie

Heeft de caravan een kleine beschadiging opgelopen, die de functionaliteit van de caravan niet aantast? Dan vergoeden wij het bedrag dat de caravan minder waard is geworden. Wij vragen dan een deskundige de hoogte van de waardevermindering vast te stellen. Onder
kleine beschadigingen verstaan wij krasjes en kleine deuken door bijvoorbeeld vallende tentstokken.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door natuurgeweld en storm is standaard verzekerd. U kunt kiezen of u schade door hagel wilt meeverzekeren. Voor hagelschade geldt een extra eigen risico van € 150. Als de caravan een hagelbestendig dak heeft geldt geen extra eigen risico voor hagelschade.

Keuze: inboedel

De inboedel van de caravan is tot maximaal het hiervoor gekozen verzekerd bedrag verzekerd tegen dezelfde risico’s als de caravan. Zaken die jonger zijn dan 1 jaar zijn verzekerd op basis van nieuwwaarde. Zaken die ouder zijn dan 1 jaar zijn verzekerd op basis van dagwaarde. De dagwaarde wordt berekend met behulp van een afschrijvingslijst. Deze kunt u vinden op onze website. 

Extra informatie

Sieraden, en horloges zijn verzekerd tot maximaal € 500 per gebeurtenis. Foto-, film-, computer- en telecommunicatieapparatuur en fietsen zijn verzekerd tot maximaal € 500 per object en tot maximaal 50% van het verzekerd bedrag dat u heeft gekozen voor inboedel.

Keuze: uitrusting

U kunt er voor kiezen om schade aan de voortent/luifel of accessoires zoals een caravanmover, fietsenrek of antenne mee te verzekeren. Hiervoor geldt dezelfde dekking als die u voor de caravan hebt gekozen. Accessoires jonger dan 1 jaar zijn verzekerd op basis van nieuwwaarde. De voortent/luifel die jonger is dan 3 jaar is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Daarna geldt dat de dagwaarde vergoed wordt.

Keuze: pechhulp

Verzekerd is hulpverlening voor de caravan als u niet verder kunt na pech, diefstal of een ongeval met de caravan of auto-caravancombinatie. Of hulpverlening als de bestuurder van de trekkende auto uitvalt door ziekte of overlijden. Wij vergoeden de kosten die in overleg met de alarmcentrale zijn gemaakt, telefoonkosten om de alarmcentrale te bereiken en extra kosten voor berging en transport van de caravan.

Keuze: Beschadiging/aanrijding

U kunt de dekking beschadiging/aanrijding meeverzekeren. Dan is de caravan verzekerd tegen plotselinge beschadigingen en aanrijding en tegen schade door botsen, van de weg af of te water raken. De schade is ook verzekerd als deze het gevolg is van een eigen gebrek.

Extra informatie

Ook de noodzakelijke reparatie van materiaal- en constructiefouten is verzekerd, maar alleen als de caravan niet ouder is dan 3 jaar en u heeft gekozen voor 5 jaar waardegarantie.

Keuze: Particuliere verhuur

Verhuurt u de caravan voor recreatief gebruik aan een privépersoon? Dan bent u verzekerd voor dezelfde dekkingen die u gekozen heeft voor uw caravan. Deze dekking geldt niet als u de caravan bedrijfsmatig verhuurt of als u of de huurder deze gebruikt voor iets anders dan recreatie.

Keuze: Vervangend vervoer

Verzekerd is de huur van vervangend vervoermiddel als de auto of de caravan binnen 7 dagen voor vertrek naar het buitenland uitvalt door een van buiten komend onheil en niet binnen 2 dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum te gebruiken is voor de reis of tijdens de reis uitvalt door een onvoorziene gebeurtenis en niet binnen 2 dagen weer te gebruiken is.

Extra informatie

Binnen de door verzekerde geplande reisperiode bestaat o.a. recht op maximaal 30 dagen vervangend vervoer, € 150 per dag voor vervangend vervoer per object, € 100 telefoonkosten en € 75 p.p. voor noodzakelijke extra verblijfkosten tot maximaal 10 dagen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door molest, atoomkernreactie en fraude is niet verzekerd. Ook verzekeren wij geen schade die is veroorzaakt door wedstrijden, illegale activiteiten, opzet, of wanneer alcohol of drugs gebruikt is. Woont u het hele jaar door in uw caravan? Dan vergoeden wij geen kosten en verlenen wij geen hulp.

Schade door brand of natuur

Wij vergoeden geen schade of hulp als die is ontstaan doordat u tijdens een storm rijdt, door langzaam inwerkende invloeden van weer of milieu (bijvoorbeeld schimmel) of als gevolg van hoge waterstand en overstroming in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland.

Aanvullende uitsluitingen bij beschadiging/aanrijding

Wij vergoeden geen schade of hulp als die is ontstaan door normaal gebruik (bijvoorbeeld slijtage), aan een band (behalve als gelijktijdig ook andere schade is ontstaan), door ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, door onvoldoende onderhoud of doordat u niet goed voor de caravan zorgt.

Aanvullende uitsluitingen bij hulpverlening

U heeft geen recht op hulp als de caravan of het trekkende voertuig is uitgevallen door slecht onderhoud of te zware belading. Er is geen recht op repatriëring van het trekkende voertuig naar Nederland. Wij vergoeden niet de kosten van eventuele reparatie of de kosten van vervangende onderdelen.

Aanvullende uitsluitingen bij vervangend vervoermiddel

Er is geen recht op vergoeding voor de huur van een vervangend vervoermiddel als het trekkende voertuig en de caravan niet voldoen aan de wettelijke eisen zoals een geldige APK-keuring en verplichte WA-verzekering, of als deze slecht of onvoldoende zijn onderhouden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft gekozen. Dat is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de vergoeding. Wij werken samen met Omnia en Re-Camp, het samenwerkingsverband van caravanherstelbedrijven die uitgebreide garantie geven op reparaties. Laat u uw schade repareren bij een Omnia of Re-Camp herstelbedrijf? Dan wordt uw eigen risico verlaagd naar € 0.

Stallen

Heeft u uw caravan blijvend buiten de Benelux gestald? Dan gelden de volgende voorwaarden. 1) De caravan staat bij een erkend stallingsbedrijf met een permanente bewaking. 2) De caravan heeft een standplaats op een permanent bewaakte officiële camping. Voldoet de stalling of de camping niet aan deze voorwaarden? Dan vergoeden wij geen kosten en verlenen wij geen hulp.

Diefstalpreventie

U moet de caravan beveiligen tegen diefstal. De beveiligingseisen zijn vermeld in de voorwaarden. U moet kunnen aantonen dat u de verplichte maatregelen heeft genomen om diefstal te voorkomen. Houdt u zich niet aan de verplichtingen en wordt de caravan gestolen? Dan krijgt u geen schadevergoeding.

Eigen risico bij hagelschade

Voor hagelschade geldt een extra eigen risico van € 150. Als de caravan een hagelbestendig dak heeft geldt geen extra eigen risico voor hagelschade.

Waar ben ik gedekt?

U bent het hele jaar verzekerd in Nederland, België en Luxemburg. En in Duitsland binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens. Voor 6 aangesloten maanden per jaar ook in de rest van Duitsland, alle andere landen van Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en in de Aziatische en Afrikaanse landen die grenzen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Neem voor hulpverlening altijd contact op met de Alarmcentrale. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. Er is geen opzegtermijn van toepassing.