Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op vakantie bent en de reis duurt niet langer dan 90 dagen.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U ontvangt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of een onverwachte medische behandeling van een verzekerde.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 2e graad.

Extra informatie

1e graad: uw (ex) echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract hebt, ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen; 2e graad: broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonzonen, schoondochters, zwagers en schoonzussen.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u vanuit werkloosheid een nieuwe baan hebt gekregen voor tenminste 20 uur met een halfjaarcontract. Ook keren we uit wanneer u een vast dienstverband hebt en buiten uw schuld bent ontslagen.

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als u schade heeft aan uw woning en uw aanwezigheid dringend noodzakelijk is.

Zelf samengestelde reizen

Als één onderdeel van een door uzelf georganiseerde reis onvoorzien uitvalt, zonder dat er sprake is van een gedekte gebeurtenis, dan vergoeden wij de annuleringskosten van de overige onderdelen niet.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u de reis annuleert bij overlijden of ziekte van vrienden of van familie in de 3e graad. Of als de reden van annulering op het moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren en wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dit is soms gedekt. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal € 1.400,- per persoon en maximaal € 5.000,- per reis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Hoe en wanneer betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.