Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. U en uw gezinsleden zijn verzekerd voor verschillende soorten ongevallen. Onder een ongeval verstaan we een gebeurtenis waarbij fysiek geweld dat tijdens de looptijd van de verzekering plotseling en onverwacht van buiten af op uw lichaam inwerkt.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering ontvangt u een eenmalige uitkering als u door een ongeval blijvend invalide raakt. Of uw erfgenamen ontvangen een eenmalige uitkering als u door een ongeval overlijdt. De hoogte van de uitkering hangt af van de gekozen verzekerde bedragen.

Blijvende invaliditeit

Deze rubriek verzekerd het blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van een of meer lichaamsdelen of organen als direct en uitsluitend gevolg van een ongeval. Het (functie)verlies moet medisch worden vastgesteld door een bevoegde arts. U ontvangt eenmalig een bedrag. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit. 

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt als direct gevolg van een ongeval. 

Ook als ongeval beschouwd

Onder ongeval wordt tevens verstaan: acute vergiftiging, besmetting door ziektekiemen, binnenkrijgen van stoffen, spierletsels, verstikking en uitputting. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze gebeurtenissen in onze voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Ook schade door een atoomkernreactie of molest is niet verzekerd. Als het ongeval een gevolg is van overmatig gebruik van alcohol, van drugsgebruik of gebruik van geneesmiddelen anders dan voorgeschreven krijgt u geen uitkering. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Uitgebreide dekking

Dit is niet verzekerd.

Wedstrijden en sport

Ongevallen die het gevolg zijn van het beoefenen van sport als (neven)beroep zijn niet verzekerd. Niet verzekerd zijn ongevallen die het gevolg zijn van deelnemen aan en trainen voor wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten en (brom)fietsen. Niet verzekerd zijn ongevallen die het gevolg zijn van beoefening van sporten met meer dan een normaal risico, zoals parachutespringen, raften en bungeejumpen. 

Extra informatie

En abseilen, bergbeklimmen, biatlon, bobsleeën, bungeejumpen, canyoning, deltavliegen, duiken dieper dan 40 meter, hanggliding, ijshockey, paardenwedstrijden, parasailing, skialpinisme, skispringen, skeleton, ultralight vliegen, vechtsporten, wielerwedstrijden. Deze uitsluiting geldt ook voor andere sporten met een kans op ongevallen, die gelijkgesteld kunnen worden aan deze sporten.

Beroepsrisico

Niet verzekerd zijn ongevallen die de verzekerde overkomen tijdens de uitoefening van een hierna genoemd of daarmee overeenkomend beroep: antennebouwer, bediener van hoogbouwwerktuigen, brandweer, circusartiest, classificeerder, dak-, riet en leidekker, duiker, gevelreiniger, glazenwasser in hoogbouw, kermisexploitant, koerier, metaal- of houtbewerker, mijnwerker en andere beroepen.

Extra informatie

Vervolg niet verzekerde beroepen: militair (niet administratief), paardenafrichter, personeel werkzaam aan boord van een luchtvaartuig, een vaartuig of op een booreiland, politieagent (niet administratief), sloper, slachter, uitbener.

Overige

Niet verzekerd zijn ongevallen in verband met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe en ongevallen door een waagstuk waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We keren niet uit wanneer u jonger bent dan 16 jaar en u bestuurt een motor. Bent u jonger dan 23 jaar dan keren we niet uit als u een motor bestuurt van 50cc of meer. Krijgt u een ongeval tijdens uw werk, dan vergoeden we 80% van het uit te keren bedrag.

Tijdelijke invaliditeit

Is er sprake van tijdelijke invaliditeit in plaats van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering.

Blijvende invaliditeit 65+

Na een ongeval, een verzekerde van 66 jaar of ouder overkomen, zal in geval van blijvende invaliditeit op de uitkering een korting worden toegepast van 50% (66 t/m 70 jaar), 65% (71 t/m 75 jaar) of 80% (76 jaar en ouder).

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven. Binnen 30 dagen moeten een verhuizing en een verandering in de gezinssamenstelling worden doorgegeven.

Extra informatie

Van een overlijden moet AnsvarIdéa tenminste 48 uur voor de uitvaart in kennis worden gesteld. Voor verzekerde die een ongeval is overkomen geldt dat hij zich direct onder geneeskundige behandeling moet stellen, de voorschriften van de arts moet opvolgen, hij moet zich laten onderzoeken en alle benodigde gegevens verstrekken. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.