Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw bedrijf, de medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan anderen. Het gaat dan om schade aan zaken en schade aan personen.

Wie zijn verzekerd?

De verzekeringnemer, de bestuurders en commissarissen van verzekeringnemer, de ondergeschikten (ook vrijwilligers en stagiairs), familieleden van verzekeringnemer die werkzaamheden uitvoeren voor verzekeringnemer, de personeelsvereniging en pensioenfondsen. Andere personen of rechtspersonen zijn alleen verzekerd als dat op de polis staat.

Keuze: werkgeversaansprakelijkheid

Lopen uw ondergeschikten schade op terwijl zij werkzaamheden voor u verrichten? Dan is uw werkgeversaansprakelijkheid verzekerd. Maar op uw polisblad moet wel staan dat deze module is meeverzekerd.

Juridische hulp

De kosten van rechtsbijstand of gevoerde procedures worden vergoed, evenals de proceskosten die u mogelijk moet betalen. Wij moeten vooraf wel toestemming geven voor deze rechtsbijstand of procedures.

Keuze: inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor handelen of nalaten dat vóór de ingangsdatum heeft plaatsgevonden? Dan is dat verzekerd tijdens de duur van het inlooprisico. Maar alleen als we vooraf hebben afgesproken dat het inlooprisico is meeverzekerd.

Keuze: Werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelname

Lijdt een ondergeschikte schade door een ongeval met een motorrijtuig? En gebeurt dit tijdens het verrichten van werkzaamheden? Dan is uw aansprakelijkheid verzekerd als deze module is meeverzekerd. Het ongeval moet in Europa gebeuren of in de landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Bij de uitgebreide dekking is ook schade tijdens verkeersdeelname anders dan met een motorrijtuig verzekerd.

Keuze: Milieuaansprakelijkheid

Als deze module is meeverzekerd dan is gedekt uw aansprakelijkheid voor schade van derden door een plotselinge milieuaantasting. Deze aantasting mag niet het gevolg zijn van een langzaam (in)werkend proces.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die u maakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht zijn niet verzekerd.

Productaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade door zaken die door u of onder uw verantwoordelijkheid zijn geleverd is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd de schade door zaken die u heeft bewerkt of behandeld.

Opzet

Schade die met opzet door u of een medewerker is veroorzaakt is niet verzekerd.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Extra informatie

Op deze uitsluiting gelden enkele uitzonderingen waardoor in bepaalde gevallen toch dekking is. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij schade door een ontkoppelde aanhanger, schade door passagiers, gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten of bij ongemotoriseerde vaartuigen met een maximum motorvermogen van 3kW.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (bijvoorbeeld door een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op de eigen bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor zaak- of personenschade door asbest is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door overtreding van overheidsvoorschriften.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt. 

Extra informatie

Beëindigen wij de verzekering? Of eindigt de verzekering door staking van de bedrijfsactiviteiten? Dan heeft u het recht om maximaal één respectievelijk drie jaar na de beëindigingsdatum aanspraken te melden.

Opzicht

Niet verzekerd is schade aan zaken van iemand anders die u vervoert, bewerkt, bewoont, leent of gebruikt.

Extra informatie

Op deze uitsluiting gelden enkele uitzonderingen. Wel verzekerd is bijvoorbeeld schade aan zaken van ondergeschikten als de module Werkgeverzaansprakelijkheid is meeverzekerd, of schade die door een brandverzekeraar is vergoed.

Seksuele gedragingen

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door seksuele of seksueel getinte gedragingen.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Niet verzekerd is schade die verband houdt met een boete- of garantiebeding of beding van soortgelijke strekking. Zou verzekerde ook zonder zo'n beding aansprakelijk zijn geweest? Dan geldt deze uitsluiting niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Afhankelijk van de activiteiten die u uitvoert hanteren wij een eigen risico. Dit eigen risico  wordt vermeld op het polisblad.

Verzekerd bedrag

Deze verzekering kent mee bedrag dat maximaal wordt vergoed per aanspraak. Ook geldt een maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar. Deze bedragen worden op het polisblad vermeld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de gehele wereld. Maar aanspraken die in de Verenigde Staten of Canada worden ingesteld, of op dat recht zijn gebaseerd, zijn niet verzekerd. Voor zakenreizen die u maakt in de uitoefening van uw bedrijf geldt de gehele wereld als dekkingsgebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.