Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een oppas/au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel). Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logés en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. 

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Als u niet wettelijk aansprakelijk bent voor de schade, vergoeden wij maximaal € 15.000 per gebeurtenis. Als u wel aansprakelijk bent, wordt de schade vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Als u niet wettelijk aansprakelijk bent voor de schade, vergoeden wij maximaal € 15.000 per gebeurtenis. Voorbeeld van een vriendendienst: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u deze laat vallen. Als u wel wettelijk aansprakelijk bent, wordt de schade vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd. Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de weg op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt. Het gaat niet alleen om de woning waarin u zelf woont, maar ook voor maximaal één in Nederland gelegen woning waarvan u de eigenaar bent en die u verhuurt, en/of een eigen in Europa gelegen recreatiewoning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan zaken die u leent is verzekerd tot € 15.000 per gebeurtenis. Schade aan zaken die u huurt is verzekerd als deze zaken worden gebruikt voor het uitvoeren van klussen in, aan of om de eigen particuliere (recreatie)woning of woonboot of uw andere particuliere eigendommen, of voor het uitvoeren van een vriendendienst bij een particulier. Deze schade is verzekerd tot maximaal € 2.500 per verzekeringsjaar.

Schade door sport en spel

Schade die door een verzekerde is toegebracht tijdens sport of spel aan iemand anders dan een medesporter of medespeler waarvoor verzekerde niet aansprakelijk is, is verzekerd tot maximaal € 15.000 per gebeurtenis. Is de verzekerde volgens de wet aansprakelijk, dan geldt het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Zuivere vermogensschade die u veroorzaakt doordat u als vrijwillig bestuurslid of toezichthouder van een vereniging of stichting aansprakelijkheid bent volgens de juridische regels, is verzekerd (maar alleen als de schade niet ergens anders verzekerd is). De vergoeding bedraagt maximaal € 25.000 per verzekeringsjaar. Proceskosten en schadevaststellingskosten vergoeden wij niet. 

(Psychologische) hulpverlening

Als u ernstig letsel aan iemand anders heeft veroorzaakt, en wij bieden dekking voor deze letselschade, dan vergoeden wij ook uw eigen medische kosten als u door de toegebrachte schade psychische klachten krijgt. Wij vergoeden maximaal € 750.

Prosumerdekking

Schade die aan anderen dan een verzekerde is toegebracht door zaken die u als prosumer heeft gemaakt en geleverd, maar die gebrekkig lijken, is verzekerd. Onder een prosumer verstaan wij een verzekerde die als particulier -niet beroepsmatig- zaken maakt, deze zaken aan anderen dan verzekerden levert en hiervoor mogelijk een vergoeding krijgt. Wij vergoeden maximaal € 25.000 per verzekeringsjaar. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door molest, atoomkernreactie, opzet of wapenbezit zonder vergunning is niet verzekerd. Molest is een verzamelnaam voor gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Schade aan zaken die u gebruikt in verband met een huur-, huurkoop- of leaseovereenkomst is ook niet verzekerd (opzicht).

Schade door auto

Schade door auto's of andere motorrijtuigen is niet verzekerd, maar valt onder de verplichte WA-verzekering van de auto of het motorrijtuig.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk wel. U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Cyberrisico's

Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde van 16 jaar of ouder voor schade veroorzaakt in verband met het beschadigen, hinderen, vertragen, binnendringen, afluisteren of beperken van computers, randapparatuur, telefoons, netwerken, servers, websites of andere geautomatische werken van derden zonder hun toestemming.

Uitsluiting ten behoeve van prosumerdekking

Schade die is veroorzaakt voor zaken die worden gebruikt voor de technische delen van motorrijtuigen of (lucht- of ruimte-)vaartuigen , systemen of machines die betrokken zijn bij een productie- of logistiek proces en voor (para) medische doeleinden is niet verzekerd. Ook is het beroepsmatig produceren van zaken niet verzekerd. 

Fiets met trapondersteuning

Uw aansprakelijkheid voor schade met of door een fiets met een elektrische hulpmotor waarmee meer dan 25 km per uur kan worden gereden is niet verzekerd. Wanneer u maximaal 25 km per uur met de fiets kan rijden (elektrische trapondersteuning) is dit wel verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt een verzekerde schade aan spullen van een andere verzekerde? Dan vergoeden wij dit niet. Veroorzaakt een verzekerde lichamelijk letsel aan een andere verzekerde? Dan is dit wel verzekerd. 

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico. Tegen een premiekorting kan worden gekozen voor een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.

Vaartuigen

Schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano's, zeilplanken en paddle-/supboards, zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 20m2, op afstand bedienbare modelboten, waterfietsen, elektrische waterfietsen met een elektrische hulpmotor (maximale snelheid 25 km p/u) (elektrische trapondersteuning) is verzekerd. Maar niet als deze vaartuigen zijn uitgerust met een vermogen van meer dan 3 KW. 

Luchtvaartuigen

Schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen (bijvoorbeeld drones), waarvan het gewicht ten hoogste 25kg bedraagt, is verzekerd. De dekking geldt alleen als modelvliegtuigen en drones hobbymatig worden gebruikt en als volgens de geldende regelgeving is gevlogen.

Motorisch voortbewogen voorwerpen

Voor motorisch voortbewogen speelgoed en gebruiksvoorwerpen geldt een maximum snelheid van 16km p/uur. In geval van schade door motorisch voortbewogen speelgoed of gebruiksvoorwerpen op de openbare weg geldt dat die schade alleen verzekerd is als het speelgoed of het gebruiksvoorwerp volgens de wet op de openbare weg gebruikt mag worden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via een automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uit maakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.