Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijke verplichte verzekering.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 2.500.000,- en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.070.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt als criterium dat de auto niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde, aanschafwaarde of dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de auto en de ingangsdatum van de verzekering.

Extra informatie

Wij eisen bij sommige voertuigen een extra beveiliging. Raadpleeg de polis welke beveiligingseisen voor uw voertuig gelden. Als uw voertuig niet voorzien is van het door ons gevraagde beveiligings- en/of alarmsysteem, heeft u geen recht op uitkering na diefstal

Reparatie

Bij schade kunt u kiezen wie de reparatie uitvoert. Indien u kiest voor een hersteller die niet aangesloten is bij Schadegarant heeft u wel een eigen risico van € 250.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitschade kunt u kiezen wie de reparatie uitvoert. U heeft geen eigen risico bij reparatie of vervanging van de ruit door een bij Glasgarant aangesloten ruitspecialist. Uw eigen risico bedraagt € 250 als u de ruit laat repareren of vervangen door een niet bij Glasgarant aangesloten hersteller.

Extra informatie

Kijk voor meer informatie op: www.glasgarant.nl.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van onder meer het type auto.

Extra informatie

Indien niet voldaan wordt aan de gestelde alarmen/of beveiligingseisen, heeft u geen recht op een uitkering bij diefstal en inbraak.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Extra informatie

Schade die ontstaan is door slijtage of normaal gebruik is niet verzekerd.

Keuze: pechhulp

U hebt recht op hulp als uw auto binnen Nederland tot stilstand komt, of stil staat, door een verzekerde gebeurtenis. En verder rijden niet mogelijk of verantwoord is. Een ‘verzekerde gebeurtenis’ is: een mechanische of elektronische storing, een lege of onvoldoende geladen accu of een van buiten komend onheil.

Extra informatie

Welke noodhulp krijgt u: Noodreparatie, transport of de VHD laat uw auto naar de dichtstbijzijnde plaats brengen waar hij kan worden gerepareerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Ook bij misbruik van alcohol of drugs is er geen dekking. Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Extra informatie

Het weigeren van een ademtest, een speekseltest of een urine- of bloedproef leidt ook tot geen recht op uitkering. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat de hiervoor beschreven uitsluitingsgronden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Verhuur

Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De volledige cascoverzekering dekt geen schade aan inzittenden of hun bezittingen. Wilt u zich wel verzekeren voor schade aan de bestuurder en de inzittenden breidt de dekking dan uit met een schadeverzekering voor inzittenden. Neem contact op met uw assurantieadviseur voor de mogelijkheden.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico bij schade of totaal verlies van uw auto. Als u echter kiest voor reparatie door een niet met ons samenwerkende reparateur, heeft u wel een eigen risico van € 250.

Extra korting voor rijgedrag

Bij deze verzekering kunt u op basis van uw rijgedrag extra korting op de premie verdienen. Neem contact op met uw assurantieadviseur voor meer informatie.

Aanvullende dekkingen

Heeft u liever een uitgebreidere dekking dan alleen WA Casco? Kies dan voor een Rechtsbijstandsverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en/of Ongevallen Inzittenden afsluiten

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.