Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. Er is geen dekking voor schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten. Deze verzekering bevat elementen die invulling geven aan een duurzamere samenleving.

Wat is verzekerd?

Uw huis is verzekerd

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om het huis opnieuw te bouwen. Als u ons na een schade duidelijk kan maken dat de herbouw en/of de nieuw te bouwen woning voldoende duurzaam is, zullen wij de kosten ten behoeve van deze verduurzaming met maximaal 15% van de herbouwkosten bij traditionele bouw vergoeden.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, ook als het herbouwen van de woning meer kost dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. We noemen dat uw 'garantie tegen onderverzekering'. Maar: deze garantie geldt alleen als u de herbouwwaardemeter goed heeft ingevuld. Dat is een vragenlijst waarmee de herbouwwaarde van uw woning wordt bepaald. Wij keren nooit meer uit dan 125% van het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert inschakelen. De verzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag. Er is geen dekking voor schade door diefstal, storm, neerslag en vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Voor schade tijdens verbouwing of leegstand geldt een beperkte dekking. Als er sprake is van een verbouwing of leegstand, neem dan contact op met uw assurantieadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning, na ongeoorloofd binnendringen, is verzekerd.

Aanvullende dekking

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk andere woonruimte moet huren, zijn deze kosten verzekerd tot 15% van het verzekerd bedrag, met een maximaal van 12 maanden. Vervoer en opslag van de inboedel na een verzekerde gebeurtenis wordt ook vergoed tot 15% van het verzekerd bedrag.

Vergoeding voor psychologische hulp

Een brand, flinke storm of inbraak is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom hebben wij ook aandacht voor de psychische/emotionele impact die zo'n gebeurtenis kan hebben op u en uw gezinsleden. Worden de kosten van een maatschappelijk werker of psycholoog niet vergoed door uw zorgverzekering? Dan bieden wij dekking tot maximaal € 1.000 per voorval.

Duurzame installaties

Als uw woning is voorzien van energie-opwekkende of -besparende installaties, zoals zonnepanelen, boilers, warmtepompen of windturbines, is schade aan deze installaties op de Ansvar Bewust Woningverzekering meeverzekerd. Naast de schade aan de installaties zelf, is ook het eventuele productieverlies van energie na een gedekte schade verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de woning niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij aardbeving, overstroming, fraude en opzettelijk veroorzaakte schade. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Constructie en onderhoud

Schade door onvoldoende of slecht onderhoud is niet verzekerd. Schade door constructie- en/of bouwfouten van het woonhuis is niet verzekerd. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie is niet verzekerd. Schade door (grond)verzakking of (grond)verschuiving en schade door instorting en trillingen is niet verzekerd.

Gebruik

Niet verzekerd is schade door ongedierte, slijtage, uitdrogen, krimpen, vervormen, verkleuren, kromtrekken, veroudering, verrotting, corrosie, temperatuursinvloeden, klimatologische of andere geleidelijk werkende invloeden. Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door een belanghebbende bij deze verzekering is ook niet verzekerd. 

(Grond) water en neerslag

Niet verzekerd is schade door vochtdoorlating van schoorsteen, muren en/of vloeren. Niet verzekerd is schade door neerslag die door openstaande (dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen. Schade door water of stoom uit vulslangen van een centrale verwarming of uit tuinslangen, schade als gevolg van lekkende voeg- en/of kitnaden en schade door grondwater is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Opruimingskosten, saneringskosten, kosten van noodvoorzieningen (zoals de kosten voor bewaking van het onbewoonbare woonhuis en de kosten voor transport en opslag van de inboedel) en kosten gemaakt in opdracht van de overheid worden ieder vergoed tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag.

Eigen risico

Het eigen risico is € 150 per gebeurtenis. Maar: voor glasschade en als de gedekte schade groter is dan € 5.000 geldt er geen eigen risico. Wilt u geen eigen risico? Dan bieden wij u de mogelijkheid het eigen risico af te kopen. U betaalt dan een hogere premie voor deze verzekering.

Asbest

In geval van schade door een gedekte gebeurtenis vergoeden wij de kosten die verband houden met het verwijderen van asbest. Voor de opruimingskosten en de saneringskosten tezamen geldt een maximum vergoeding van € 50.000 per gebeurtenis. Dit maximum geldt ook als de asbestdeeltjes afkomstig zijn van een nabijgelegen pand.

Sloten en sleutels

Als uw huissleutels na diefstal met braak of na beroving met geweld in bezit van onbevoegden zijn gekomen worden, ter voorkoming van schade, tot maximaal € 750 per gebeurtenis de volgende kosten vergoed: de kosten om (elektronische) huissleutels te vervangen en/of opnieuw te programmeren en/of de kosten om sloten te vervangen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Extra informatie

Als u verwacht dat (een deel van) het woonhuis naar verwachting langer dan twee maanden aaneengesloten onbewoond is, moet u dit binnen 14 dagen aan ons doorgeven. Dat geldt ook voor leegstand of een adreswijziging. De volgende wijzigingen moet u binnen 30 dagen aan ons doorgeven: een verbouwing, wijziging van het gebruik van het woonhuis of wijziging van de bouwmaterialen en/of de dakbedekking van het woonhuis.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.