Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijke verplichte verzekering.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 2.500.000,- en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.070.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt als criterium dat de auto niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij total loss door een verzekerde gebeurtenis of bij diefstal van de auto krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

Wij eisen bij sommige voertuigen een extra beveiliging. Raadpleeg de polis welke beveiligingseisen voor uw voertuig gelden. Als uw voertuig niet voorzien is van het door ons gevraagde beveiligings- en/of alarmsysteem, heeft u geen recht op uitkering na diefstal

Reparatie

Bij schade kunt u kiezen wie de reparatie uitvoert. Indien u kiest voor een hersteller die niet aangesloten is bij Schadegarant heeft u wel een eigen risico van € 250.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij vervanging of reparatie via een aangesloten garage (Glasgarant). Als u de ruit laat repareren of vervangen door een niet bij Glasgarant aangesloten ruitspecialist, bedraagt uw eigen risico € 250.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal van de auto en diefstal uit de auto (inbraak) is verzekerd. Uw auto moet wel voldoen aan de beveiligingseisen

Extra informatie

Indien niet voldaan wordt aan de gestelde alarmen/of beveiligingseisen, heeft u geen recht op een uitkering bij diefstal en inbraak.

Keuze: pechhulp

U hebt recht op hulp als uw auto binnen Nederland tot stilstand komt, of stil staat, door een verzekerde gebeurtenis. En verder rijden niet mogelijk of verantwoord is. Een ‘verzekerde gebeurtenis’ is: een mechanische of elektronische storing, een lege of onvoldoende geladen accu of een van buiten komend onheil.

 

Extra informatie

Welke noodhulp krijgt u: Noodreparatie, transport of de VHD laat uw auto naar de dichtstbijzijnde plaats brengen waar hij kan worden gerepareerd.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme is onder bepaalde voorwaarden verzekerd op de beperkt cascoverzekering.

Extra informatie

Voor het verkrijgen van een uitkering voor schade door vandalisme mag de verzekering niet jonger zijn dan drie maanden, moet de expert duidelijk kunnen vaststellen dat de schade veroorzaakt is door vandalisme en moet u direct aangifte bij de politie doen. Verder is van belang, dat u de laatste twee jaar geen vandalismeschade bij ons geclaimd heeft.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Dan is er geen dekking op deze verzekering.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Andere schade aan eigen auto

Is niet verzekerd. Dit kunt u wel verzekeren op de dekking Casco.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Extra informatie

Het weigeren van een ademtest, een speekseltest of een urine- of bloedproef leidt ook tot geen recht op uitkering. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat de hiervoor beschreven uitsluitingsgronden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Verhuur

Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

(Letsel)schade van de bestuurder is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op bijstand bij verhaal van uw eigen schade. U kunt uw verzekering uitbreiden met bijvoorbeeld een Schadeverzekering voor Inzittenden of Rechtsbijstandverzekering. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur en vraag naar de mogelijkheden.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico bij schade of totaal verlies van uw auto. Als u echter kiest voor reparatie door een niet met ons samenwerkende reparateur, heeft u wel een eigen risico van € 250.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Dekking WA Mini Casco

Als u WA mini casco verzekerd bent heeft u geen hulp bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij. U kunt hiervoor een rechtsbijstandsdekking afsluiten. Vraag uw assurantieadviseur naar de mogelijkheden.

Uitgebreidere dekking

Heeft u liever een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Kies dan voor de Beperkt Casco of Casco verzekering. Ook kunt u een Rechtsbijstandsverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en/of Ongevallen Inzittenden afsluiten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.