Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen als uw bedrijf door materiële schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. U kunt de vaste kosten, zoals de salarissen, blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vermindering van de brutowinst door teruggang in omzet van uw bedrijf door materiële schade die is ontstaan door een verzekerde gebeurtenis. Verzekerde gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, neervallen van luchtvaartuigen, storm, inbraak, glasbreuk en aanrijding of aanvaring.

Schadevergoeding

Aan het einde van de bedrijfsstilstand wordt vastgesteld hoeveel de omzet hierdoor is verminderd. We vergelijken dit met de omzet in dezelfde periode het voorafgaande jaar. Hierbij houden we rekening met uitzonderlijke omstandigheden zoals werkstaking. De omzet wordt verminderd met de variabele kosten. Wij vergoeden deze schade en ook de de kosten die u maakt om de omzetderving zoveel mogelijk te beperken.

Storing nutsvoorzieningen

Het wegvallen van de watervoorziening is verzekerd als dit komt door beschadiging van het waterleidingbedrijf of pompstations. Het wegvallen van de stroomlevering is verzekerd als dit komt door beschadiding van de stroom leverende centrale of transformatorhuis. De beschadigingen moeten worden veroorzaakt door een ramp die deze verzekering dekt. En uw bedrijfstilstand moet langer dan zes uur duren.

Straatafzetting of afzetting toevoerweg

Is er sprake van een straatafzetting of afzetting van de toevoerweg over water naar uw bedrijf? En komt dit doordat in de buurt een gebeurtenis is geweest die deze verzekering ook dekt (bijvoorbeeld brand)? Dan vergoeden wij uw bedrijfsschade gedurende de periode dat uw perceel niet toegankelijk was.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming. Ook schade door opzet is niet verzekerd.

Boetes

Boetes die uw bedrijf krijgt, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf stil lag en u uw verplichtingen niet kon nakomen, zijn niet verzekerd.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt door de materiële schade aan uw bedrijfsgebouw of de inventaris zijn niet verzekerd.

Reconstructiekosten

De extra tijd die u besteedt aan het reconstrueren van uw (financiële) administratie, is niet verzekerd.

Water, stoom en neerslag

Schade door het terugstromen van rioolwater, slecht onderhoud, constructiefouten of vochtdoorlating van muren is niet verzekerd. Wij vergoeden ook geen schade die ontstaat doordat neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is uitgesloten bedrijfsschade door schade aan goederen in kelders die niet minimaal 10 cm boven het vloeroppervlak zijn geplaatst.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij een eigen risico met u afspreken staat dit op de offerte en op het polisblad.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaalde periode. U kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van bijvoorbeeld 26 of 52 weken.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw bedrijf in Nederland. Het verzekerde adres staat op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.