Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, en blikseminslag. Als u heeft gekozen voor de uitgebreide dekking is ook schade door onder meer storm, diefstal en neerslag verzekerd.

Wat is verzekerd?

Als u de beperkte dekking kiest is uw opstal verzekerd tegen schade door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en het neervallen van luchtvaartuigen. Is de uitgebreide dekking van toepassing? Dan is ook onder andere storm, diefstal van opstalonderdelen, beroving, afpersing, relletjes, uitstromen van de sprinklerinstallatie, neerslag, glasscherven en omvallen van bomen verzekerd.

Verzekerd bedrag

De opstal is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van uw bedrijfsgebouw na schade zijn ook verzekerd. Bijvoorbeeld de kosten om de schade te laten vaststellen, kosten van opruiming van beschadigde zaken en kosten om schade te beperken of te voorkomen.

Huur

Wij vergoeden de gederfde huurinkomsten als u de opstal door de schade niet heeft kunnen verhuren. De schade moet wel veroorzaakt zijn door een gebeurtenis die deze verzekering dekt.

Tuinaanleg

Verzekerd zijn de kosten van het herstel van tuinaanleg, bestrating en beplanting als de beschadiging komt door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring of het neervallen van luchtvaartuigen. Maar u moet dan wel de uitgebreide dekking hebben verzekerd.

Keuze: Glasverzekering

Deze dekking geldt alleen als de module Glasverzekering is verzekerd. Dan is het in de polis vermelde glas verzekerd tegen breuk. Deze breuk met het onmiddellijke gevolg zijn van een onvoorziene gebeurtenis. Ook breuk door eigen gebrek is verzekerd. Maar niet verzekerd is breuk door bepaalde gebeurtenissen zoals brand, molest, atoomkernreacties en als het pand langer dan twee maanden leegstaat.

Extra informatie

Bepaalde soorten glas zijn alleen verzekerd als wij dit specifiek hebben afgesproken. Het gaat dan onder andere om glas in lood, glas in kassen, gebogen glas en glas met etswerk.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn de kosten van afbreken en afvoeren van verzekerde zaken na een gedekte gebeurtenis. De maximale vergoeding is 10% van het voor de opstal verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij molest, atoomkernreacties, aardbeving en vulkanische uitbarsting.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij de opstal horen. Denkt u hierbij aan zonweringen, antennes en lichtreclames.

Inductie

Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door overspanning of inductie is niet verzekerd. Maar als er andere sporen van blikseminslag in of aan het gebouw zijn, is deze schade wel verzekerd.

Water, stoom en neerslag

Schade door het terugstromen van rioolwater, slecht onderhoud, constructiefouten of vochtdoorlating van muren is niet verzekerd. Wij vergoeden ook geen schade die ontstaat doordat neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor stormschade geldt een eigen risico van 2 o/oo van het verzekerde bedrag met een minimum van € 225 en een maximum van € 1.000 per gebeurtenis. Als wij ook een ander eigen risico afspreken vermelden wij dit op de polis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Leegstand

Staat uw bedrijfsgebouw leeg of is het buiten gebruik? Geef dit dan direct aan ons door. We kunnen de verzekering dan aanpassen of besluiten de verzekering niet voort te zetten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw opstal in Nederland. Het verzekerde adres staat op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.