Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw inventaris, uw goederen en als u huurder bent van het gebouw aan het huurdersbelang.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw inventaris en goederen door een verzekerde gebeurtenis. Als u kiest voor de beperkte dekking is onder meer schade door brand(blussing), ontploffing en blikseminslag gedekt. Is de uitgebreide dekking van toepassing? Dan is ook onder andere storm, diefstal, beroving, vandalisme, neerslag en schade door glasscherven verzekerd.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. Soms vergoeden wij op basis van de dagwaarde. Bijvoorbeeld als u al van plan was het bedrijf te beëindigen of als de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt. De voorraad (goederen en grondstoffen) vergoeden we op basis van de grondslag die op uw polis staat. Dat kan de inkoopwaarde of kostprijs zijn.

Kosten om de schade te beperken

We vergoeden de kosten die u moet maken om onmiddellijk dreigende schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Keuze: huurdersbelang

Bent u geen eigenaar maar huurder van de opstal? Dan kunt u huurdersbelang meeverzekeren. Met huurdersbelang bedoelen wij de kosten die u als huurder heeft gemaakt om verbeteringen, betimmeringen en behang- en schilderwerk aan te brengen.

Transport en verhuizing

Tijdens transport en verhuizing zijn uw inventaris en goederen verzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde som tegen de gebeurtenissen die zijn vermeld bij 'Wat is verzekerd?'. Ook is er dekking tegen schade die ontstaat door een ongeval van het voertuig dat de spullen vervoerd of door het breken van hijsgerei tijdens laden en lossen.

Vervoer en opslag van inventaris en goederen

Is er sprake van een gebeurtenis die deze verzekering dekt? Dan vergoeden wij de noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van de inventaris en goederen. Wij vergoeden deze kosten maximaal 52 weken en alleen als het bedrijf wordt voortgezet.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn de kosten van afbreken en afvoeren van verzekerde zaken na een gedekte gebeurtenis. De maximale vergoeding is 10% van het aan inventaris en goederen verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij molest, atoomkernreacties, aardbeving en vulkanische uitbarsting.

Schade door software

Schade aan computerbestanden of andere digitale informatiebestanden is niet verzekerd.

Koelschade

Schade door bederf van de inhoud van een koel- of vriesinstallatie is niet verzekerd.

Inductie

Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door overspanning of inductie is niet verzekerd. Maar als er andere sporen van blikseminslag in of aan het gebouw zijn, is deze schade wel verzekerd.

Water, stoom en neerslag

Schade door het terugstromen van rioolwater, slecht onderhoud, constructiefouten of vochtdoorlating van muren is niet verzekerd. Wij vergoeden ook geen schade die ontstaat doordat neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij een eigen risico met u afspreken dan vermelden wij dit in de offerte en op het polisblad.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Inventaris en goederen op een andere locatie

Inventaris en goederen die zich tijdelijk (maximaal drie maanden) op een andere locatie bevinden zijn beperkt verzekerd. Er geldt een vergoeding van 10% van het verzekerd bedrag en maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Bevinden de zaken zich buiten een gebouw? Dan is alleen schade door brand, brandblussing, ontploffing, blimseminslag en het neervallen van luchtvaartuigen verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties in Nederand die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.