Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp als u het slachtoffer bent van een cyberincident. U kunt rekenen op de hulp van deskundige medewerkers om een cyberincident te stoppen en de gevolgen te beperken. Wij vergoeden ook de schade die het gevolg is van het cyberincident. Het gaat daarbij om de kosten van bijvoorbeeld reparatie van elektronische apparatuur, betaling van losgeld en kosten voor juridisch advies.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren u en uw gezinsleden 24 uur per dag tegen schade door cyberincidenten. De verzekering biedt ook bescherming door het bieden van tips om veilig online te blijven. Hieronder staat welke dekking deze verzekering biedt.

Verzekerd bedrag

Per rubriek geldt een maximum verzekerd bedrag per jaar. Soms geldt er ook een verzekerd bedrag per gebeurtenis. Hieronder staat de dekking van deze verzekering beschreven. Bij elke rubriek (A. t/m H.) staat welke maximumvergoedingen van toepassing zijn.

A. Cyberhulplijn en B. Cyberrisico online tool

U krijgt toegang tot de Cyberhulplijn waar deskundige medewerkers u helpen om mogelijke cyberaanvallen en risico’s voor uw elektronische apparatuur te herkennen en tegen te gaan. De online cyberrisico tool helpt u veilig online te blijven. U ontvangt tips over hoe u uw cyberveiligheid kunt vergroten. Voor deze rubrieken geldt geen maximumvergoeding.

C. Schade door hacking

Hacking betekent dat iemand, zich doelbewust en met kwade bedoelingen op u richt en onbevoegd toegang krijgt tot uw elektronische apparaat. Is uw elektronische apparatuur tijdens een cyberaanval gehackt? Dan vergoeden wij de kosten om deze te repareren, herstellen of vervangen. De vergoeding bedraagt maximaal € 2.500 per jaar voor een gezin en voor een alleenstaande maximaal € 1.500 per jaar.

D. Cyberafpersing

In geval van cyberafpersing bieden wij u technische ondersteuning. Lukt het om de aanval te stoppen zonder losgeld te betalen? Dan vergoeden wij de kosten om uw elektronische apparatuur te herstellen. Is losgeld betalen de enige mogelijkheid om uw elektronische apparatuur te ontgrendelen? Dan vergoeden wij het bedrag dat u betaalt, tot maximaal € 5.000 (gezin) of € 2.000 (alleenstaand) per jaar.

E. Online aankoopfraude

Hebt u online een (digitaal) product gekocht of hebt u online betaald voor een (digitale) dienst, maar ontdekt u dat de website of verkoper frauduleus is? Dan vergoeden wij uw schade. Het verzekerd bedrag is € 2.500 (gezin) of € 2.000 (alleenstaand) per jaar. Er geldt een maximumvergoeding van € 1.500 per gebeurtenis.

F. Social engineering

Social engineering betekent dat cybercriminelen u verleiden om geld naar hen over te maken, door u een frauduleuze e-mail of tekstbericht te sturen met een betaalverzoek. Het lijkt of dit verzoek van een bedrijf of persoon komt die u kent. Bent u hiervan slachtoffer? Dan vergoeden wij de schade die u hebt geleden tot maximaal € 5.000 (gezin) of € 2.500 (alleenstaand) per jaar. Het maximum per gebeurtenis is € 1.500.

G. Cyberpesten en H. Identiteitsdiefstal

Bent u slachtoffer van cyberpesten? Dan vergoeden wij professioneel advies en bijstand van een dienstverlener om u te helpen om verder cyberpesten te voorkomen. U mag deze dienstverlener zelf kiezen. Als onderdeel van deze rubriek vergoeden wij ook de kosten voor psychologische hulp. Het verzekerd bedrag is € 5.000 (gezin) of € 3.000 (alleenstaand). Zie voor identiteitsdiefstal de tekst onder de infobutton.

Extra informatie

Heeft iemand uw identiteitsgegevens gestolen? Dan kunt u een juridisch adviseur inschakelen om te helpen om uw identiteit te herstellen. De kosten hiervoor vergoeden wij. Loopt u door identiteitsdiefstal kosten uit loondienst mis? Dan krijgt u daarvoor ook een vergoeding. Het verzekerd bedrag is € 5.000 (gezin) of € 3.500 (alleenstaand) en de maximumvergoeding per gebeurtenis is € 2.500.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit als de schade verband houdt met molest of als de schade opzettelijk is veroorzaakt. Ook schade door natuurrampen en atoomkernreactie is niet verzekerd. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Fraude, gokken en ontbreken politieaangifte

Schade hoe ook ontstaan, als verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van een schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of onware opgave doet (fraude), wordt niet vergoed. Ook schade die verband houdt met gokken is niet verzekerd. Als u geen aangifte bij de politie heeft gedaan, waar wij dit wel verplicht stellen, dan vergoeden wij uw schade niet.

Fysieke beschadiging, financiële schade en mechanische defecten

Fysieke beschadiging, verlies of diefstal van de hardware of software is niet verzekerd. Financiële schade die ontstaat doordat u de elektronische apparatuur niet kunt gebruiken door de cyberaanval of terwijl de apparatuur wordt gerepareerd is ook niet verzekerd. Tenslotte is ook schade aan uw elektronische apparatuur door mechanische defecten niet verzekerd.

Cryptovaluta, non-fungible tokens (NFT's) en jailbreak

Het verlies van cryptomunten en andere virtuele valuta, zoals bitcoins, of enige andere schade die verband houdt met cryptomunten is niet verzekerd. Ook schade die verband houdt met non-fungible tokens (NFT’s) is niet verzekerd. En schade aan elektronische apparatuur met een zogenaamde jailbreak is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Bij elektronische apparatuur met een jailbreak zijn de beveiligingssystemen die door fabrikanten op de apparatuur zijn aangebracht omzeild.

Bedrijfsapparatuur

Elektronische apparatuur die op naam staat van, en eigendom is van uw bedrijf is niet verzekerd.

Vergoeding transacties door uw bank

Frauduleuze transacties die door uw bank worden vergoed, zijn niet verzekerd.

Grootschalige cyberaanval

Wij vergoeden geen schade door een grootschalige cyberaanval of een potentiële grootschalige cyberaanval.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Soms gelden er dekkingsbeperkingen. Zo vergoeden wij het betalen van losgeld alleen als wij u vooraf toestemming hebben verleend. 

Eigen risico

Het eigen risico verschilt per rubriek. Voor A. Cyberhulplijn en B. Cyberrisico online tool geldt geen eigen risico. Voor C. Schade door hacking, D. Cyberafpersing, E. Online aankoopfraude, F. Social engineering bedraagt het eigen risico € 50 per gebeurtenis. Voor G. Cyberpesten en H. Identiteitsdiefstal is het eigen risico € 100 per gebeurtenis.

Frauduleuze transacties

Voor vergoeding van frauduleuze transacties geldt het volgende: alleen als uw bank deze transacties niet vergoedt, vergoeden wij deze transacties aan u. We hebben dan een schriftelijk bewijs nodig dat uw bank deze transacties niet vergoedt. Bovendien moet u hebben voldaan aan alle voorwaarden van uw bank.

Inkomsten uit loondienst

Als onderdeel van de dekking voor identiteitsdiefstal vergoeden wij ook de gemiste inkomsten uit loondienst. Voor gemiste inkomsten uit een eigen bedrijf bieden wij geen vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Voor deze verzekering geldt werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om dit via uw assurantieadviseur aan ons door te geven. Als u de verplichtingen niet nakomt, dan heeft u mogelijk geen recht op schadevergoeding.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, deze bedraagt 3% bij maandbetaling en 5% bij kwartaal- of halfjaarlijkse betaling. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd. In artikel 2.3 van de algemene voorwaarden staan de situaties benoemd waarin wij de verzekering mogen beëindigen, bijvoorbeeld als u fraude pleegt of als u niet meer in Nederland woont.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan op de opzeggingsdatum, maar niet eerder dan het moment waarop wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.