Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, afpersing en gewelddadige beroving, diefstal, water, aanrijding en neerslag.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw bedrijfsgebouw door een verzekerde gebeurtenis. Onderdelen van het gebouw dat volgens de polis is verzekerd zijn ook verzekerd, dus bijvoorbeeld vloeren, afdaken en kelders. Tot het gebouw worden ook gerekend bijgebouwen, gefundeerde bouwsels en terreinafscheidingen (maar niet als deze bestaat uit beplanting).

Verzekerd bedrag

Het gebouw is verzekerd tot het op de polis genoemde verzekerde bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. Dit is het bedrag dat nodig is om het gebouw opnieuw te bouwen. Bepaalde kosten worden boven het verzekerd bedrag vergoed, zoals expertisekosten en bereddingskosten. 

Extra kosten na schade

Wij vergoeden de extra kosten die u moet maken om schade aan het gebouw te beperken of herstellen na schade. Zoals bereddingskosten en expertisekosten. Kosten voor het aanbrengen van noodvoorzieningen en kosten voor een vervangende ruimte vergoeden we tot 10% van het verzekerd bedrag. 

Huur

Wij vergoeden de gederfde huurinkomsten als u het gebouw door een gedekte schadeoorzaak niet heeft kunnen verhuren. De kosten van huurderving worden maximaal 52 weken vergoed.

Tuinaanleg

Verzekerd zijn de kosten van het herstel van tuinaanleg, bestrating en beplanting als de beschadiging komt door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring of het neervallen van luchtvaartuigen. Wij vergoeden deze kosten tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 5.000 per gebeurtenis.

Keuze: Glasverzekering

Schade aan glas kunt u meeverzekeren. Met deze dekking bent u verzekerd voor het breken van glazen of kunststof ruiten in de (dak)ramen, deuren en lichtkoepels van het gebouw. Het moet gaan om glas dat is bestemd om daglicht door te laten. Bepaalde soorten glas zijn alleen verzekerd als wij dit specifiek hebben afgesproken. Het gaat dan onder andere om glas in lood, glas in kassen, gebogen glas en glas met etswerk.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn de noodzakelijke kosten die u na een verzekerde schadegebeurtenis moet maken om verzekerde zaken af te breken, op te ruimen en/of af te voeren van. De maximale vergoeding is 10% van het voor verzekerde bedrag. Voor het opruimen van asbestdeeltjes geldt bovendien een maximum vergoeding van € 50.000 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan het bedrijfsgebouw niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij aardbeving, overstroming, fraude en opzettelijk veroorzaakte schade. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Schade door grondwater

Schade als gevolg van grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij het gebouw horen. Denkt u hierbij aan zonweringen, antennes, rolluiken en lichtreclames.

Inductie

Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door overspanning of inductie is niet verzekerd. Maar als er andere sporen van blikseminslag in of aan het gebouw zijn, is deze schade wel verzekerd.

Extra informatie

Inductie is een hevige stroomstoot die wordt veroorzaakt door blikseminslag in de nabije omgeving. Hierdoor kan elektronische apparatuur kapot gaan.

Gebruik van het gebouw - (riool)water en neerslag

Schade (ook) veroorzaakt of (ook) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door een verzekerde, een (onder)huurder of andere belanghebbende bij deze verzekering is niet verzekerd. Schade door het terugstromen van rioolwater en vochtdoorlating van muren is niet verzekerd. Wij vergoeden ook geen schade die ontstaat doordat neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. 

Constructie en onderhoud

Schade door onvoldoende of slecht onderhoud is niet verzekerd. Schade door constructie- en/of bouwfouten van het gebouw is niet verzekerd. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie in of aan het gebouw is niet verzekerd. Schade door (grond)verzakking of (grond)verschuiving en schade door instorten en trilling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor stormschade geldt een eigen risico van 2 o/oo van het verzekerde bedrag met een minimum van € 225 en een maximum van € 1.000 per gebeurtenis. Als wij ook een ander eigen risico afspreken vermelden wij dit op de polis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Leegstand

Staat uw bedrijfsgebouw leeg of is het buiten gebruik? Geef dit dan direct aan ons door. We kunnen de verzekering dan aanpassen of besluiten de verzekering niet voort te zetten.

Schoorsteenbrand

Schade ten gevolge van een schoorsteenbrand is alleen verzekerd als de schoorsteen jaarlijks door een professioneel bedrijf wordt geveegd/gereinigd. Het jaarlijks laten vegen/reinigen van de schoorsteen is verplicht als u gebruik maakt van kachels en/of haarden waarin sprake is van verbranding van vaste of vloeibare stoffen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan het verzekerde gebouw in Nederland. Het verzekerde adres staat op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Extra informatie

Als u verwacht dat (een deel van) het gebouw naar verwachting langer dan twee maanden aaneengesloten ongebruikt zal zijn, moet u dit binnen 14 dagen aan ons doorgeven. Dat geldt ook voor leegstand of een adreswijziging. De volgende wijzigingen moet u binnen 30 dagen aan ons doorgeven: een verbouwing, wijziging van het gebruik van het gebouw of wijziging van de bouwmaterialen en/of de dakbedekking van het gebouw.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.