Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Bewust Golfverzekering biedt wereldwijd dekking tegen schade aan uw golfuitrusting tegen elk van buiten komend onheil. Ook verzekerd is schade die tijdens het golfen is toegebracht aan anderen en/of aan hun spullen . Deze verzekering voorziet in een vergoeding of in een donatie na het slaan van een erkende hole-in-one. Daarnaast doneren wij per lopende polis jaarlijks een bedrag aan een goed doel.

Wat is verzekerd?

Uw golfuitrusting is verzekerd tegen elk van buiten komend onheil. Dit is een onverwachte en onvoorziene gebeurtenis die niets met de aard of de kwaliteit van de golfrusting te maken heeft. Een van buiten komend onheil is bijvoorbeeld brand, beschadiging of diefstal. Ook verzekerd is schade die tijdens het golfen is toegebracht aan anderen en/of aan hun spullen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het verzekerd bedrag bij schade aan de golfuitrusting. Aansprakelijkheid is verzekerd tot  500.000 per gebeurtenis. De hole-in-one vergoeding bedraagt  350, of u kunt kiezen voor een donatie van  500 aan een goed doel dat zich bezighoudt met verbetering van de biodiversiteit. De kleding die u tijdens het golfspel in het clubhuis achterlaat is meeverzekerd tot  500.

Wie zijn verzekerd?

Wij verzekeren u als individu of wij verzekeren u en uw gezinsleden. Een gezin wordt gevormd door de verzekeringnemer, zijn/haar partner, minderjarige kinderen, meerderjarige ongehuwde kinderen die bij u inwonen of voor studie of stage ergens anders wonen en personen die met u in gezinsverband samenwonen.

Golfuitrusting

Verzekerd is schade aan de golfuitrusting, hieronder verstaan wij golfclubs, golftas, travelbag, golfkar, golftrolley, golfparaplu, ballenhengel, golfschoenen, golfhandschoenen, golf(regen)kleding, rangefinder en zitstok waarvan verzekerde de eigenaar is. Wij verzekeren ook, tot een maximaal bedrag, de huur van een golfuitrusting wanneer uw eigen uitrusting te laat op de reisbestemming aankomt.

Aansprakelijkheid

Verzekerd is schade die tijdens het golfen is toegebracht aan anderen en/of aan hun spullen en waarvoor verzekerde als particulier aansprakelijk wordt gesteld. Let op: aansprakelijkheid voor schade die is verorozaakt door of met een golfkar is niet verzekerd.

Hole-in-one

Slaat u tijdens een officiële wedstrijd een door de club erkende hole-in-one op een baan met een minimale par van 62? Dan belonen wij dat met een uitkering van  350, maar als u ervoor kiest om de vergoeding te laten doneren aan het goede doel waar wij mee samenwerken, dan verhogen wij de uitkering (donatie) naar  500. Wij verlenen geen uitkering voor een hole-in-one die is geslagen op een wintergreen.

Kleding

Verzekerd is schade aan of diefstal van kleding en schoenen die een verzekerde tijdens het golfen in het clubhuis heeft achtergelaten.

Keuze: kosten van lidmaatschap

Met deze dekking verzekert u - tot maximaal het verzekerd bedrag - de kosten van één lidmaatschap van een Nederlandse golfvereniging wanneer u als gevolg van een ernstige ziekte of een ongeval langer dan twee maanden niet in staat bent om te golfen.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij molest, fraude en opzettelijk veroorzaakte schade. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Alcohol, drugs of misdrijf

Schade die ontstaat doordat een verzekerde onder invloed is van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen is niet verzekerd. Dit geldt ook als verzekerde weigert mee te werken aan een adem- en/of speeksel- en/of urinetest en/of bloedproef. Schade die ontstaat terwijl een verzekerde een misdrijf pleegt, probeert te plegen of meedoet aan een misdrijf is ook niet verzekerd.

Verhuur

Wij vergoeden geen schade, die ontstaan is door of tijdens verhuur van uw golfuitrusting.

Andere oorzaken

Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is door ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie van de golfuitrusting. Slijtage ontstaan door normaal gebruik is niet verzekerd. Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door geleidelijk inwerkende invloeden zoals vocht, roest en rotting.

Uitsluitingen - Aansprakelijkheid

Wij vergoeden geen schade aan zaken van een verzekerde zelf of van zaken van iemand anders die verzekerde met of zonder toestemming geleend of in gebruik heeft. Wij vergoeden ook geen schade die verband houdt met het gebruiken of besturen van motorrijtuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen. Ook schade veroorzaakt met of door een golfkar is niet verzekerd.

Uitsluiting (semi) professioneel golfen

Golft u (semi) professioneel? Dan vergoeden wij geen schade die tijdens het golfen onstaat.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Eigen risico - Kosten van lidmaatschap

Voor deze dekking geldt een eigen risico termijn van 2 kalendermaanden.

Onvoldoende zorg

Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is doordat u niet goed voor de golfuitrusting zorgt. Er is in ieder geval sprake van onvoldoende zorg als u de uitrusting achterlaat in een niet goed afgesloten ruimte. Op het golfterrein is de uitrusting zonder toezicht wel verzekerd, maar alleen als u volgens de huisregels verplicht bent de uitrusting te plaatsen op de daarvoor aangewezen plek en er geen lockers zijn.

Diefstal golfuitrusting uit een motorrijtuig

Bij diefstal van de golfuitrusting uit een motorrijtuig gelden de volgende bepalingen: de golfuitrusting moet tijdens de diefstal in een gesloten, dichte ruimte van het motorrijtuig hebben gelegen, zodat de spullen van buitenaf niet zichtbaar waren en het motorrijtuig moet tijdens de diefstal goed zijn afgesloten (zichtbare sporen van braak) of er moet sprake zijn van diefstal van het gehele motorrijtuig.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Hoe en wanneer betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. Er is geen opzegtermijn van toepassing.