Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De hoortoestellenverzekering vergoedt schade als gevolg van verlies, diefstal, vermissing en beschadiging van gehoorapparatuur. De dekking geldt binnenshuis, buitenshuis en op vakantie, wereldwijd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt schade aan de op het polisblad genoemde gehoorapparatuur inclusief de daarbij behorende accessoires en toebehoren die op de aankoopnota staan vermeld. Verzekerd is verlies van en materiële schade aan de apparatuur (all risk dekking).

Verzekerd bedrag

We vergoeden per hoortoestel maximaal de nieuwwaarde die opgegeven is bij aanvang van de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade veroorzaakt door atoomkernreacties, moles, overstroming, aardbeving en vulkanische uitbarsting. Ook schade door opzet, grove onvoorzichtigheid of met goedvinden van een verzekerde is niet verzekerd. Schade aan gehoorapparatuur ontstaan tijdens reparatie, reiniging of bewerking van de apparatuur is niet verzekerd.

Uitlenen of verhuren

Schade veroorzaakt terwijl gehoorapparatuur is uitgeleend of verhuurd is niet verzekerd.

Transport

Schade door verlies of beschadiging tijdens verzending van de gehoorapparatuur per post is niet verzekerd.

Normaal gebruik

Schade als gevolg van slijtage, corrosie, oxidatie of een andere langzaam op de apparatuur inwerkende invloed is niet verzekerd. Ook schade door schimmels en andere micro-organismen of ongedierten zijn niet verzekerd. Schade die alleen bestaat uit schrammen, krassen of deuken die de werking van de apparatuur niet beïnvloedt is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een uitkering van deze verzekering in geval van schade is niet in geld. De audicien repareert of vervangt het beschadigde of verloren hoortoestel.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 50 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.