Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt alle schade aan spullen in uw huis. Er is geen dekking voor enkele schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten. In een aantal situaties kan de schadevergoeding worden beperkt.

Wat is verzekerd?

Alle verplaatsbare spullen in uw huis.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van de inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Maar: in bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit. Soms vergoeden we de reparatiekosten en voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding. De dagwaarde berekenen we met behulp van een afschrijvingslijst.

De afschrijvingslijst vindt u hier hier.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, ook als uw inboedel meer waard blijkt dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw 'garantie tegen onderverzekering'. Maar: deze garantie geldt alleen als u de inboedelwaardemeter goed heeft ingevuld. Dat is een vragenlijst waarmee de waarde van uw inboedel wordt bepaald.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De verzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Sieraden

Diefstal van horloges en sieraden is standaard verzekerd tot maximaal € 7.500 per gebeurtenis.

(Audio-) apparatuur

Standaard verzekerd tot maximaal € 15.000 per gebeurtenis.

Spullen buiten huis

Op alle plaatsen buiten uw huis geldt een beperktere dekking voor schade aan uw inboedel.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Maar: voor smartphones, tablets, tablets, laptops en wearable devices (dit zijn op het lichaam draagbare apparaten zoals smartwatches en smartglasses) geldt een beperkte vergoeding.

Tijdelijk vervangende woonruimte

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk woonruimte moet huren, zijn deze kosten verzekerd gedurende de periode die nodig is om het verzekerde woonhuis bewoonbaar te maken met een maximum van 12 maanden; of tot het bereiken van de maximale vergoeding (15% van het verzekerd bedrag).

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de inboedel niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij overstroming, aardbeving, opzettelijk veroorzaakte schade, schade door dieren en schade door verlies of vermissing. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Constructie en onderhoud

Schade door onvoldoende of slecht onderhoud is niet verzekerd. Schade door constructie- en/of bouwfouten van het woonhuis is niet verzekerd. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie in of aan het woonhuis. Schade door brand of ontploffing als direct gevolg van deze werkzaamheden is wel verzekerd. 

Gebruik

Niet verzekerd is schade door slijtage, uitdrogen, krimpen, vervormen, verkleuren, kromtrekken, veroudering, verrotting, corrosie, temperatuursinvloeden, klimatologische of andere geleidelijk werkende invloeden. Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door een belanghebbende bij deze verzekering is ook niet verzekerd. 

Extra informatie

Schade door verlies of zoekraken is ook niet verzekerd.

(Grond)water en neerslag

Niet verzekerd is schade door vochtdoorlating van schoorsteen, muren en/of vloeren. Niet verzekerd is schade door neerslag die door openstaande (dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen. Schade door water of stoom uit vulslangen van een centrale verwarming of uit tuinslangen, schade als gevolg van lekkende voeg- en/of kitnaden en schade door grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade als gevolg van grondwater dat door afvoerleidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties het woonhuis is binnengedrongen is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor schade aan uw inboedel ontstaan tijdens aan- en/of verbouw van uw huis kan een beperktere dekking gelden.

Eigen risico

Het eigen risico is € 150 per gebeurtenis. Maar: als de gedekte schade groter is dan € 5.000 geldt er geen eigen risico.

Inboedel in bergruimten

Vandalisme aan of (poging tot) diefstal van inboedel uit de bij het woonhuis horende bergruimten, zoals een schuur, garage of tuinhuis is alleen verzekerd als er inbraakschade te zien is aan de buitenkant van de (berg)ruimte.

Kostbaarheden en mobiele elektronica

Voor schade aan of totaal verlies van niet in de polis gespecificeerde kostbaarheden geldt een maximum vergoeding van € 15.000 per gebeurtenis. Voor smartphones, mobiele telefoons en tablets geldt een maximale vergoeding van € 150 per object. Voor laptops en wearable devices (op het lichaam draagbare apparatuur zoals smartwatches en smartglasses) geldt een maximale vergoeding van € 300 per object.

Schoorsteenbrand

Schade ten gevolge van een schoorsteenbrand is alleen verzekerd als de schoorsteen jaarlijks door een professioneel bedrijf wordt geveegd/gereinigd. Het jaarlijks laten vegen/reinigen van de schoorsteen is verplicht als u gebruik maakt van kachels en/of haarden waarin sprake is van verbranding van vaste of vloeibare stoffen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Extra informatie

Als u verwacht dat het woonhuis of een deel ervan naar verwachting langer dan twee maanden aaneengesloten onbewoond is, moet u dit binnen 14 dagen aan ons doorgeven. Dat geldt ook voor een adreswijziging. De volgende wijzigingen moet u binnen 30 dagen aan ons doorgeven: verhuizing van de inboedel, wijziging van het gebruik van het woonhuis of wijziging van de bouwmaterialen en/of de dakbedekking van het woonhuis.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.