Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt alle schade aan uw woning. Er is geen dekking voor enkele schadegebeurtenissen die in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten.

Wat is verzekerd?

Uw huis is verzekerd

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om het huis opnieuw te bouwen.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, ook als het herbouwen van de woning meer kost dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. We noemen dat uw 'garantie tegen onderverzekering'. Maar: deze garantie geldt alleen als u de herbouwwaardemeter goed heeft ingevuld. Dat is een vragenlijst waarmee de herbouwwaarde van uw woning wordt bepaald.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. De verzekering biedt dekking voor het salaris en de kosten van deze expert.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. De kosten van het herstelwerk aan de glaslatten of de noodzakelijke vervanging van de glaslatten, dat in verband met de ruitvervanging moet worden uitgevoerd zijn ook verzekerd. Niet verzekerd zijn de kosten van het herstelwerk van het kleurverschil dat hierdoor mogelijk ontstaat.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag. Er is geen dekking voor schade door diefstal, storm, neerslag en vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Voor schade tijdens verbouwing of leegstand geldt een beperkte dekking. Als er sprake is van een verbouwing of leegstand, neem dan contact op met uw assurantieadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning, na ongeoorloofd binnendringen, is verzekerd.

Tijdelijk vervangende woonruimte

Als u na een verzekerde gebeurtenis tijdelijk andere woonruimte moet huren, zijn deze kosten verzekerd gedurende de periode die nodig is om het verzekerde woonhuis bewoonbaar te maken met een maximum van 12 maanden; of tot het bereiken van de maximale vergoeding (15% van het verzekerd bedrag).

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de woning niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij aardbeving, overstroming, fraude en opzettelijk veroorzaakte schade. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Constructie en onderhoud

Schade door onvoldoende of slecht onderhoud is niet verzekerd. Schade door constructie- en/of bouwfouten van het woonhuis is niet verzekerd. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie in of aan het woonhuis. Schade door brand of ontploffing als direct gevolg van deze werkzaamheden is wel verzekerd.

Gebruik

Niet verzekerd is schade door slijtage, uitdrogen, krimpen, vervormen, verkleuren, kromtrekken, veroudering, verrotting, corrosie, temperatuursinvloeden, klimatologische of andere geleidelijk werkende invloeden. Schade (mede) veroorzaakt of (mede) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door een belanghebbende bij deze verzekering is ook niet verzekerd.

(Grond)water en neerslag

Niet verzekerd is schade door vochtdoorlating van schoorsteen, muren en/of vloeren. Niet verzekerd is schade door neerslag die door openstaande (dak)ramen, deuren, lichtkoepels of luiken is binnengedrongen. Schade door water of stoom uit vulslangen van een centrale verwarming of uit tuinslangen, schade als gevolg van lekkende voeg- en/of kitnaden en schade door grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade als gevolg van grondwater dat door afvoerleidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties het woonhuis is binnengedrongen is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Opruimingskosten, saneringskosten, kosten van noodvoorzieningen (zoals de kosten voor bewaking van het onbewoonbare woonhuis en de kosten voor transport en opslag van de inboedel) en kosten gemaakt in opdracht van de overheid worden ieder vergoed tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag.

Eigen risico

Het eigen risico is € 150 per gebeurtenis. Maar: voor glasschade en als de gedekte schade groter is dan € 5.000 geldt er geen eigen risico.

Asbest

In geval van schade door een gedekte gebeurtenis vergoeden wij de kosten die verband houden met het verwijderen van asbest. Voor de opruimingskosten en de saneringskosten tezamen geldt een maximum vergoeding van € 50.000 per gebeurtenis. Dit maximum geldt ook als de asbestdeeltjes afkomstig zijn van een nabijgelegen pand.

Schoorsteenbrand

Schade ten gevolge van een schoorsteenbrand is alleen verzekerd als de schoorsteen jaarlijks door een professioneel bedrijf wordt geveegd/gereinigd. Het jaarlijks laten vegen/reinigen van de schoorsteen is verplicht als u gebruik maakt van kachels en/of haarden waarin sprake is van verbranding van vaste of vloeibare stoffen.

Sloten en sleutels

Als uw huissleutels na diefstal met braak of na beroving met geweld in bezit van onbevoegden zijn gekomen worden, ter voorkoming van schade, tot maximaal € 750 per gebeurtenis de volgende kosten vergoed: de kosten om (elektronische) huissleutels te vervangen en/of opnieuw te programmeren en/of de kosten om sloten te vervangen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Extra informatie

Als u verwacht dat (een deel van) het woonhuis naar verwachting langer dan twee maanden aaneengesloten onbewoond is, moet u dit binnen 14 dagen aan ons doorgeven. Dat geldt ook voor leegstand of een adreswijziging. De volgende wijzigingen moet u binnen 30 dagen aan ons doorgeven: een verbouwing, wijziging van het gebruik van het woonhuis of wijziging van de bouwmaterialen en/of de dakbedekking van het woonhuis.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.