Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw inventaris, goederen en/of huurdersbelang. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, afpersing en gewelddadige beroving, diefstal, water, aanrijding en neerslag.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw inventaris, goederen en/of huurdersbelang door een verzekerde gebeurtenis. De inventaris bestaat uit alle verplaatsbare spullen die u nodig heeft voor het uitoefenen van uw zakelijke activiteiten. Goederen zijn onder meer de grond- en hulpstoffen, halffabrikaten en eindproducten. Bent u huurder van het gebouw? Dan kunt u ook huurdersbelang verzekeren.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. Soms vergoeden wij op basis van de dagwaarde. Bijvoorbeeld als u al van plan was het bedrijf te beëindigen of als de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt. De voorraad (goederen en grondstoffen) vergoeden we op basis van de grondslag die op uw polis staat. Dat kan de inkoopwaarde of kostprijs zijn.

Kosten om de schade te beperken

We vergoeden de noodzakelijke kosten die u tijdens of direct na de schadeveroorzakende gebeurtenis moet maken in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van een onder deze verzekering gedekte schade. 

Keuze: huurdersbelang

Bent u geen eigenaar maar huurder van de opstal? Dan kunt u huurdersbelang meeverzekeren. Onder huurdersbelang verstaan wij de voor uw rekening aangebrachte veranderingen,verbeteringen en uitbreidingen aan het gebouw, zoals centrale verwarming,keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen en parketvloeren, maar ook behang- en schilderwerk. 

Transport en verhuizing

Tijdens transport en verhuizing zijn uw inventaris en goederen verzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde som tegen de verzekerde gebeurtenissen. Ook is er dekking tegen schade die ontstaat door een ongeval van het voertuig dat de spullen vervoerd of door het breken van hijsgerei tijdens laden en lossen.

Vervoer en opslag van inventaris en goederen

Is er sprake van een gebeurtenis die deze verzekering dekt? Dan vergoeden wij de noodzakelijke kosten van vervoer en opslag van de inventaris en goederen. Wij vergoeden deze kosten maximaal 52 weken of tot het bereiken van de maximale vergoeding (10% van het verzekerd bedrag). 

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn de noodzakelijke kosten die u na een verzekerde schadegebeurtenis moet maken om verzekerde zaken af te breken, op te ruimen en/of af te voeren van. De maximale vergoeding is 10% van het voor verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet alles is verzekerd. In onze voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn gebeurtenissen waarbij de schade aan de inventaris/goederen niet verzekerd is. Wij keren onder andere niet uit bij aardbeving, overstroming, fraude en opzettelijk veroorzaakte schade. Hierna noemen wij enkele belangrijke uitsluitingen. Kijk in de voorwaarden voor een overzicht van alle uitsluitingen die wij hanteren.

Schade door software

Schade aan computerbestanden of andere digitale informatiebestanden is niet verzekerd.

Koelschade

Schade door bederf van de inhoud van een koel- of vriesinstallatie is niet verzekerd.

Inductie

Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door overspanning of inductie is niet verzekerd. Maar als er andere sporen van blikseminslag in of aan het gebouw zijn, is deze schade wel verzekerd.

Extra informatie

Inductie is een hevige stroomstoot die wordt veroorzaakt door blikseminslag in de nabije omgeving. Hierdoor kan elektronische apparatuur kapot gaan.

Gebruik van het gebouw - (riool)water en neerslag

Schade (ook) veroorzaakt of (ook) ontstaan door wettelijk niet toegestane activiteiten gepleegd door een verzekerde, een (onder)huurder of andere belanghebbende bij deze verzekering is niet verzekerd. Schade door het terugstromen van rioolwater en vochtdoorlating van muren is niet verzekerd. Wij vergoeden ook geen schade die ontstaat doordat neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. 

Constructie en onderhoud

Schade door onvoldoende of slecht onderhoud is niet verzekerd. Schade door constructie- en/of bouwfouten van het gebouw is niet verzekerd. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud, verbouwing en/of reparatie in of aan het gebouw is niet verzekerd. Schade door (grond)verzakking of (grond)verschuiving en schade door instorten en trilling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij een eigen risico met u afspreken dan vermelden wij dit in de offerte en op het polisblad.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Inventaris en goederen op een andere locatie

Inventaris en goederen die zich tijdelijk (maximaal drie maanden) op een andere locatie bevinden zijn beperkt verzekerd. Er geldt een vergoeding van 10% van het verzekerd bedrag en maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Bevinden de zaken zich buiten een gebouw? Dan is alleen schade door brand, brandblussing, ontploffing, blimseminslag en lucht- en ruimtevaartuigen verzekerd.

Leegstand

Staat uw bedrijfsgebouw leeg of is het buiten gebruik? Geef dit dan direct aan ons door. We kunnen de verzekering dan aanpassen of besluiten de verzekering niet voort te zetten.

Schoorsteenbrand

Schade ten gevolge van een schoorsteenbrand is alleen verzekerd als de schoorsteen jaarlijks door een professioneel bedrijf wordt geveegd/gereinigd. Het jaarlijks laten vegen/reinigen van de schoorsteen is verplicht als u gebruik maakt van kachels en/of haarden waarin sprake is van verbranding van vaste of vloeibare stoffen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties in Nederand die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Extra informatie

Als u verwacht dat (een deel van) het gebouw naar verwachting langer dan twee maanden aaneengesloten ongebruikt zal zijn, moet u dit binnen 14 dagen aan ons doorgeven. Dat geldt ook voor leegstand of een adreswijziging. De volgende wijzigingen moet u binnen 30 dagen aan ons doorgeven: een verbouwing, wijziging van het gebruik van het gebouw of wijziging van de bouwmaterialen en/of de dakbedekking van het gebouw.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.