Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw kampeerauto. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt daarnaast
kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw kampeerauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw kampeerauto schade veroorzaakt aan anderen, hun voertuig of spullen dan is deze door u veroorzaakte schade gedekt. Dit is een wettelijke verplichte verzekering. 

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 2.500.000,- en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.450.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

U bent verzekerd als de kampeerauto buiten de woonplaats van de bestuurder uitvalt door een verkeersongeval en hij daardoor zijn weg niet meer kan vervolgen. Binnen Nederland vergoeden wij de kosten van het vervoer van de kampeerauto en de verzekerden naar een adres in Nederland. Buiten Nederland vergoeden wij onder andere de kosten van berging en stalling en vervoer van de inzittenden naar Nederland.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. U krijgt een lager eigen risico als u de kampeerauto laat repareren bij een bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf. U krijgt een lagere vergoeding als u besluit om de schade niet te laten repareren.

Keuze: diefstal of total loss

Bij een nieuwe kampeerauto krijgt u de nieuwwaarde vergoed. Bij een tweedehands kampeerauto vergoeden wij de aanschafwaarde of dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de kampeerauto goed is afgesloten en aan de beveiligingseisen is voldaan.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de beperkt cascoverzekering en casco dekking.

Keuze: inboedel

Spullen in de kampeerauto zijn verzekerd, zoals servies en kleding. Onder inboedel verstaan wij ook zaken die aan de kampeerauto zijn gemonteerd, zoals reservewiel, fietsenrek en antenne. U bent tot maximaal het op de polis genoemde verzekerd
bedrag verzekerd tegen schade aan uw inboedel in de kampeerauto door elk van buiten komend onheil.

Keuze: ruitschade

Heeft u gekozen voor de dekking beperkt casco of casco? Dan vergoeden wij ruitbreuk en ook de schade die daardoor is veroorzaakt aan de kampeerauto. U bent niet verzekerd voor krassen. Met een ruit bedoelen wij de voor-, achter- en zijruiten en ook glas van panorama- en zonnedaken.

Keuze: schade aan eigen camper

Als u de kampeerauto casco heeft verzekerd bent u verzekerd voor schade aan de kampeerauto door elk van buiten komend onheil. Ook bent u verzekerd tegen brand, blikseminslag, ontploffing, botsen, te water raken en slippen, ook als gevolg van eigen
gebrek. Bij een verzekerde gebeurtenis zijn de kosten van vervanging van een voor de buitenlandse autosnelwegen voorgeschreven autosnelwegvignet verzekerd.

Keuze: pechhulp

Kiest u een (beperkt) casco dekking? Dan kunt u pechhulp meeverzekeren. U bent dan verzekerd als de kampeerauto buiten de woonplaats van de bestuurder uitvalt en hij zijn weg niet meer kan vervolgen, ook als dit gebeurt door eigen gebrek van de kampeerauto. Wij vergoeden het vervoer van de kampeerauto en de verzekerden naar een adres in
Nederland. In het buitenland vergoeden wij o.a. de extra verblijfskosten.

Keuze: (zonne)luifel

De (zonne)luifel is alleen verzekerd als op uw polis staat dat de (beperkt) casco dekking is meeverzekerd. U bent verzekerd tegen schade door elk van buitenkomend onheil.
Ook bent u verzekerd tegen brand, blikseminslag en ontploffing als gevolg van een eigen gebrek. De (zonne)luifel is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polis staat.

Keuze: ongevallen inzittenden

De verzekering geldt voor ongevallen die de inzittenden van de kampeerauto overkomen terwijl zij zich in de kampeerauto bevinden, als zij tijdens de rit noodreparaties uitvoeren en tijdens het tanken. Een ‘ongeval’ is een lichamelijk letsel of de dood dat verzekerde tegen zijn wil overkomt door een toevallige en plotselinge inwerking van een van buiten komende
gewelddadige oorzaak.

Keuze: schade -inzittenden

U bent verzekerd voor schade die u of een medeverzekerde lijdt door een  verkeersongeval als bestuurder of passagier van de kampeerauto. Voor deze dekking bedoelen wij met verkeersongeval een ongeval dat wordt veroorzaakt door een aanrijding, blikseminslag, een botsing, brand, slippen of in het water raken. De schade wordt vergoed tot ten hoogste het op de polis vermelde verzekerd bedrag.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Wij keren o.a. niet uit als de schade ontstaan is door opzet, bij het rijden zonder rijbewijs, bij permanente bewoning van de kampeerauto. Ook vergoeden wij geen schade die ontstaat terwijl verzekerde een misdrijf pleegt. Boetes vallen niet onder de dekking van de verzekering. Als u de kampeerauto (beperkt) casco heeft verzekerd vergoeden wij ook geen schade door o.a. weersinvloeden en ondeskundige reparatie.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Verhuur

De kampeerauto wordt gebruikt voor verhuur, beroepskoeriersdiensten, betaald personenvervoer of andere doeleinden dan in het aanvraagformulier voor deze verzekering vermeld, dan wel voor een ander doel dan bij de wet is toegestaan is de kampeerauto niet verzekerd. Tegen premietoeslag kunt u verhuur wel meeverzekeren. Overlegt u hiervoor met uw adviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u de kampeerauto zakelijk verhuurt is dit uitgesloten van dekking. U kunt wel de dekking particulier verhuur meeverzekeren.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking WA en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw kampeerauto is een eigen risico van € 150 van toepassing. Tegen premiekorting kunt u een hoger eigen risico kiezen. Als u de schade laat herstellen door een herstelbedrijf dat bij ons is aangesloten geldt een lager eigen risico. Welke eigen risico's van toepassing zijn staat op uw polis en in de voorwaarden.

Ongevallen inzittenden

Heeft u de dekking ongevallen inzittenden meeverzekerd? Dan geldt dat als tijdens het ongeval het aantal personen in de kampeerauto groter is dan het aantal verzekerde
inzittenden zoals op de polis staat, de uitkering per persoon wordt verminderd in verhouding van het op het polis vermelde aantal verzekerden tot het werkelijke aantal inzittenden.

Verhuur

Heeft u particulier verhuur meeverzekerd? Dan is de kampeerauto alleen verzekerd als de bestuurder een minimale leeftijd heeft van 25 jaar. Ook moet de bestuurder minimaal 3 jaar in bezit zijn van rijbewijs  of C. Ook bent u verplicht om het rijbewijsnummer van de bestuurder(s) vast te leggen en de reisperiode.

Inboedel

Zeilplanken, fietsen, kano's, surfplanken en opblaasbare boten worden tot maximaal € 350 per object vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent. Wij vergoeden geen schade als u langer dan 6 maanden aaneengesloten met de kampeerauto in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de VHD. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. Bij verkoop van het voertuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.