Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor.

Wat is verzekerd?

Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht en is een vast onderdeel van deze verzekering. Daarnaast kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt met en door uw motor. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 2.500.000,- en het verzekerd bedrag voor letselschade is € 6.070.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden onder andere het transport van uw motor, vervangend vervoer, vervoer naar huis bij een ongeluk, ziekte of noodreparatie.

Keuze: diefstal of total loss

Bij een nieuwe motor krijgt u de nieuwwaarde vergoed. Bij een tweedehands motor vergoeden wij de aanschafwaarde of dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd en diefstal uit het bagagevak van de motor ook. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor en hoe goed deze beveiligd is.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan uw eigen motor is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Allrisk dekking.

Keuze: pechhulp

De dekking Woonplaatsservice biedt hulp bij pech in uw woonplaats met uw motor. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van de motor.

Sportmotoren

Als uw motor meer dan 75 KW (100 pk) motorvermogen heeft, dient u minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van het motorrijbewijs en schadevrij te hebben gereden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Dan is er geen dekking op deze verzekering.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Wedstrijden

Schade veroorzaakt tijdens voorbereiding tot – of deelname aan – wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen is niet verzekerd. Ook heeft u geen recht op een vergoeding van schade die veroorzaakt is tijdens rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of slipbaan.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Er is geen dekking voor schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Ook als het rijden de bestuurder bij wet of door de overheid zou zijn verboden is er geen dekking.

Extra informatie

Het weigeren van een ademtest, een speekseltest of een urine- of bloedproef leidt ook tot geen recht op uitkering. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat de hiervoor beschreven uitsluitingsgronden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Verhuur

Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op: Wij kunnen voor uw motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 150,-. Onder bepaalde voorwaarden geldt een hoger eigen risico. Bijvoorbeeld voor jonge bestuurders of diefstalgevoelige motoren.

Uitgebreidere dekking

Heeft u liever een uitgebreidere dekking? Kies dan voor een Rechtsbijstandsverzekering, een Schadeverzekering voor opzittenden en/of Ongevallen opzittenden afsluiten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale. U vindt de contactgegevens op uw Internationaal Verzekeringsbewijs. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. De korting bedraagt maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen. Bij verkoop van uw motorrijtuig geldt de datum van overschrijving bij de RDW aan de nieuwe eigenaar als opzegdatum.