Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw recreatiewoning in Nederland, België en Duitsland. Denk bijvoorbeeld aan een bungalow, chalet of stacaravan. De recreatiewoning moet uw eigendom zijn en mag niet permanent worden bewoond.

Wat is verzekerd?

Schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing is verzekerd. Ook opruimkosten na een brand worden vergoed.

Extra informatie

Bij het verzekeren van uw recreatiewoning kunt u kiezen uit twee dekkingen. Brand en Alle Gevaren.

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerde bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde, de aankoopwaarde of de dagwaarde van de woning, afhankelijk van het type woning.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de kosten om de recreatiewoning te herbouwen/herplaatsen. De aankoopwaarde is het bedrag waarvoor u de recreatiewoning hebt gekocht. De dagwaarde is de nieuwwaarde van de recreatiewoning verminderd met een bedrag voor veroudering en/of slijtage.

Vandalisme

Als u kiest voor de dekking Alle Gevaren vergoeden we schade door vandalisme.

Glas

Glas is meeverzekerd op beide dekkingen (Brand en Alle Gevaren).

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan uw spullen in de recreatiewoning, zoals meubels. U spreekt met ons af wat u verzekert en voor welk bedrag. Het eerste jaar is de nieuwwaarde verzekerd, daarna de dagwaarde. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van nieuwe, vergelijkbare spullen. De dagwaarde is de nieuwwaarde van de spullen min een bedrag voor veroudering en/of slijtage.

Keuze: verhuur

We vergoeden schade die ontstaat als u uw recreatiewoning particulier verhuurt. Bijvoorbeeld als u uw recreatiewoning tijdelijk verhuurt aan vrienden of bekenden.

Extra informatie

Het eigen risico bij schade tijdens verhuur is € 500,-.

Keuze: bijgebouw

U kunt een aanbouw of bijgebouw van uw recreatiwoning meeverzekeren voor de dekking die u heeft gekozen (Brand of Alle Gevaren).

Aansprakelijkheid

U bent verzekerd als u aansprakelijkheid wordt gesteld voor schade aan anderen en/of aan hun eigendommen. Deze schade moet zijn ontstaan door of met uw recreatiewoning, aanbouw of bijgebouw.

Extra informatie

Voor de dekking Aansprakelijkheid recreatiewoning geldt geen eigen risico.

Seizoensopslag

Uw recreatiewoning is ook verzekerd als deze tijdelijk is opgeslagen.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid. De tuin is niet verzekerd. Ook spullen die buiten staan, zijn niet verzekerd.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Niet verzekerd is schade die is veroorzaakt terwijl verzekerde onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde.

Eigen gebrek

Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is door een eigen gebrek. 

Extra informatie

Behalve als het eigen gebrek brand of een ontploffing veroorzaakt.

Waardevermindering en financieel nadeel

U krijgt geen vergoeding voor schade of verlies door waardevermindering van uw recreatiehuis of financieel nadeel dat u heeft omdat u uw recreatiehuis niet meer kunt gebruiken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Controleer of u de juiste waarde van uw recreatiewoning hebt opgegeven. Het bedrag waarvoor u de recreatiewoning hebt verzekerd komt op uw polisblad te staan. Bij schade keren we maximaal het verzekerde bedrag uit.

Eigen risico

U kiest zelf de hoogte van het eigen risico.Standaard is het eigen risico € 150,-. Afkoop van het standaard eigen risico naar € 0,- tegen premietoeslag of verhogen naar € 500,- tegen premiekorting is mogelijk.

Extra informatie

In geval van schade door storm aan een safaritent geldt een extra eigen risico van € 500,-. Tijdens (particuliere) verhuur geldt een standaard eigen risico van € 500,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoningen in Nederland, België en Duitsland. Wordt uw recreatiewoning elk seizoen uit elkaar gehaald en ergens opgeslagen? Dan is de woning in de opslag gewoon verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 - 314 53 53. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Doe bij diefstal aangifte en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.