Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u voor uw werk of privé op reis bent. Een zakenreis mag maximaal 180 aaneengesloten dagen duren. Een vakantiereis mag maximaal 60 aaneengesloten dagen duren.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade als u voor uw werk of privé op reis bent. U bent verzekerd voor hulp voor personen. Als u of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van uzelf, uw reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via de Europeesche Hulplijn.

Extra informatie

U kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld. De dekking kan worden uitgebreid met dekking voor vakantiereizen voor u en uw gezin.

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten bent u verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling. De dekking is aanvullend op uw zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse zorgverzekering heeft.

Keuze: bagage

Met de dekking Bagage bent u verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage, reisdocumenten en handelsgoederen. U kiest zelf de hoogte van de maximale vergoeding. Er geldt een eigen risico van € 50,-. We maken hiervoor gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vindt u hier.

Bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd op de dekking medische kosten, bagage en ongevallen als u deze dekkingen heeft meeverzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval tijdens de reis keren wij een vast bedrag uit afhankelijk van de gekozen dekking.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten vergoed indien de geboekte reis onverwachts moet worden afgezegd. Ook als u een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijgt u een vergoeding. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag. Vertreksvertraging is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Wilt u ook dekking voor een waarnemer tijdens uw vakantiereis? Dan kunt u dit meeverzekeren.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand bent u tijdens uw reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Keuze: Hulp en Huur vervoermiddel

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer uw vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. De dekking Hulp en huur vervoermiddel is alleen mogelijk voor vervoermiddelen met een Nederlands kenteken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door fraude of als u onzorgvuldig met je spullen bent omgegaan. Bijvoorbeeld als u zichtbaar spullen in uw voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten uw schuld en onvoorzien zijn. Meer informatie over de dekking en uitsluitingen van de verzekering leest u in de voorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Let op of uw bestemming (op het moment van boeken van uw reis) een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking, tenzij dit is meeverzekerd.

Extra informatie

Heeft uw bestemming een reisadvies met code oranje of rood van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (op het moment van boeken van uw reis)? Dan is annulering van uw reis om deze reden niet gedekt.

Uitgesloten sectoren

Elke aanvraag van een verzekering wordt beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfstak en aard van de werkzaamheden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 314 53 53. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Er is een eigen risico van € 50,- per reis per polis van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt afhankelijk van de gekozen dekking voor Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 314 53 53. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Doe bij diefstal aangifte en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking voor een zakenreis begint als u de woning in Nederland verlaat. De dekking eindigt op het moment dat u terugkeert in uw woning in Nederland. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijksopzeggen met een maand opzegtermijn via e-mail of per brief.