Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je bromfiets, snorfiets, brommobiel of fiets met hulpmotor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaak je met je voertuig schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Daarom moet je volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Diefstal of total loss

Bij dekking Diefstal vergoeden wij bij een bromfiets of snorfiets als je 1e eigenaar bent: - de aanschafwaarde, als het voertuig niet ouder is dan 12 maanden; - het verzekerd bedrag, als het voertuig ouder is dan 12 maanden. Beide vergoedingen worden vanaf de leeftijd van 13 maanden verminderd met 1,8% per maand. Dagwaarde bij niet 1e eigenaar.

Extra informatie

Bij de fiets met hulpmotor vergoeden wij de aanschafwaarde als je de eerste eigenaar bent en de fiets met hulpmotor nog geen 36 maanden oud is. Als de verzekering is gesloten bij een tweewielhandelaar dan ontvang je een nieuwe fiets met hulpmotor van gelijke merk en type. Je krijgt de dagwaarde als je niet de eerste eigenaar bent.

Keuze: schade door brand of natuur

Bij de dekking Diefstal vergoeden wij schade door hagel, storm, maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen, en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden wij schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Bij de dekking Aanrijding is schade aan je voertuig verzekerd. Daarnaast zijn je helm en kleding, tot een maximum van € 350,- verzekerd als je voertuig bij de schadeoorzaak betrokken is. Deze dekking kan alleen in combinatie met de dekking Diefstal afgesloten worden.

Keuze: 3 jaar aanschafwaardegarantie

Ben je 1e eigenaar van een bromfiets of snorfiets? Dan kan je kiezen voor aanschafwaardegarantie van 36 maanden. Bij totaal verlies of diefstal vergoeden wij de aanschafwaarde als de  bromfiets of snorfiets nog geen 36 maanden oud is. Na 36 maanden vergoeden wij de dagwaarde.

Keuze: Ongevallenverzekering voor opzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende
invaliditeit of overlijden tengevolge van een ongeval. De verzekerde bedragen zijn:
- bij overlijden € 3.000,-
- bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,-

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het
geval van een ongeluk de schade (voertuigschade,
letselschade en bijkomende kosten en schade ten
gevolge van het ongeluk) verhaald op de
tegenpartij als deze daarvoor aansprakelijk is.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, roekeloosheid gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als je het voertuig hebt opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten of je onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen.

Extra informatie

Ook keren wij niet uit: bij schade door het tanken van verkeerde brandstof, als je langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Dekking Diefstal

Diefstal van een bromfiets, snorfiets of fiets met hulpmotor is niet verzekerd als het standaard slot en een aanvullend slot niet gebruikt zijn. Standaard slot: een slot dat door de fabrikant is gemonteerd. Zie verder bij extra informatie

Extra informatie

Aanvullend slot: is een ART goedgekeurd slot bij: - Bromfiets en snorfiets van categorie 3 of hoger. - Fiets met hulpmotor van categorie 2 of hoger.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op je voertuig, die jonger is dan 25 jaar? En staat hij niet als regelmatige bestuurder op het polisblad? Dan is de schade niet verzekerd.

Eigen risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is geen eigen risico van toepassing. Bij de dekkingen Diefstal en Aanrijding bedraagt het eigen risico bij de bromfiets en snorfiets per schadegebeurtenis € 125,-. 

Extra informatie

Heb je een fiets met hulpmotor? Dan heb je een eigen risico van € 20,- per schadegebeurtenis. Bij een brommobiel is je eigen risico € 300,-.Het eigen risico bij vervanging van een ruit is € 150,-. Bij een ruitreparatie is er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Landen die op de Groene Kaart staan,voorzover de landen niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je  jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar maand
en per kwartaal betaal je een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

U krijgt tot maximaal 75% korting op uw premie als u geen schade claimt. Voor de fiets met hulpmotor is de bonus/malusregeling niet van toepassing.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.