Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij een ongeval, ziekte, overlijden, beschadiging of diefstal. De doorlopende reisverzekering loopt een jaar. Een reis mag maximaal 60 dagen achter elkaar duren. Je hebt de mogelijkheid om de reisduur te verlengen tot 180 dagen.

Wat is verzekerd?

Je bent standaard verzekerd voor: hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale en onvoorziene uitgaven, calamiteiten, aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde vakantieverblijf tot maximaal € 1.100,-. Je kunt zelf ook kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent de ANWB Alarmcentrale hulp. Zij regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. Een calamiteit is een abnormale schadegebeurtenis veroorzaakt door bijvoorbeeld een ernstig vliegtuigongeval, molest zoals (burger)oorlog, opstand, oproer of terrorisme.

Keuze: medisch

Wij vergoeden de kosten van: (tand)artsenbezoek, door (tand)arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen, röntgenfoto’s, ziekenhuisopname en operatie. Wij adviseren je altijd eerst met de ANWB Alarmcentrale te overleggen.

Extra informatie

De dekking Medische kosten is een aanvullende dekking op je ziektekostenverzekering. Je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van je zorgverzekering. Het door jou gekozen vrijwillig eigen risico op je zorgverzekering vergoeden wij niet.

Keuze: bagage

Bij Compact is het verzekerd bedrag per schadegebeurtenis max. € 2.000,-, met een standaard eigen risico van € 100,-. Deze kunt u verlagen tot € 50,-. Bij Compleet is dit bedrag max. € 4.100,-, zonder eigen risico. U kunt wel kiezen voor een eigen risico van € 50,-. Als spullen ouder worden, worden ze vaak minder waard. Wij hanteren een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Bij de dekking Bagage kunt u bij Compleet geld meeverzekeren. Bij diefstal van geld vergoeden wij per verzekerde per reis maximaal € 350,- en per reisgezelschap per reis maximaal € 600,-. Bij Compleet kunt u een extra bedrag voor hobby-/sportuitrusting meeverzekeren. Per reisgezelschap per reis maximaal € 3.500,-.

Keuze: bijzondere sporten

Je bent verzekerd voor het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten. Wij vergoeden o.a. de onvoorziene uitgaven, kosten van skilessen en skipas voor de dagen dat je door ziekte, ongeval of een aandoening er geen gebruik van kan maken.

Extra informatie

Ook vergoeden wij beschadigde, verloren of gestolen uitrusting en de huur van een vervangende uitrusting. Let op, je bent alleen verzekerd voor de medische kosten als je de aanvullende dekking medische kosten hebt afgesloten.

Keuze: pech op reis

Bij pech of van buitenkomende schadegebeurtenis met je auto, motor, camper, caravan of vouwwagen krijg je hulp van de ANWB Alarmcentrale.

Extra informatie

Je krijgt hulp als je motorvoertuig en/of aanhanger niet binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook worden de loonkosten vergoed bij hulp langs de weg. En de noodzakelijke kosten van transport en berging naar de dichtstbijzijnde garage.

Keuze: ongevallen

Als jij of de meeverzekerde personen door een ongeval tijdens de reis komen te overlijden of blijvend invalide worden, keren wij een bedrag uit. Bij overlijden keren wij een vast bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit keren wij uit op basis van een percentage van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Het percentage bij blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een medisch adviseur.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de kosten voor het annuleren van je reis. Moet je tijdens de reis terug naar huis? Dan vergoeden wij de reisdagen waarvan jij en je reisgenoten geen gebruik meer van konden maken.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd voor het annuleren van een bezoek aan een concert of theatervoorstelling. Een overzicht van de dekkingen van de annuleringsverzekering vind je op de verzekeringskaart die bij de Doorlopende Annuleringsverzekering staat.

Reisadvies van de overheid

De reisverzekering biedt ook dekking voor reizen naar landen waarvoor door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies is afgegeven.

Voor wie?

Je kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor jezelf, jouw partner en/of kinderen. Voor studie uitwonende kinderen als zij op het polisblad staan.

Keuze: vervangend vervoer en verblijf

Je hebt recht op vergoeding als het motorvoertuig, fiets, caravan, vouwwagen of tent
niet meer gebruikt kan worden door een onvoorzien van buitenkomende
schadegebeurtenis in de periode vanaf 30 dagen voor de start van de reis tot het einde van de reis. Bij mechanische storing in de periode vanaf twee dagen voor de start  van de reis tot het einde van de reis.

Extra informatie

De kosten voor het huren van een vervangend motorvoertuig en/of vervangend verblijf worden voor maximaal 30 dagen vergoed.

Keuze: reisrechtsbijstand

Je bent verzekerd voor gebeurtenissen tijdens de reis. Verzekerd is: verhaalsrechtsbijstand (verhalen van schade door een ander aan jou of jouw spullen),  contractrechtsbijstand (geschillen m.b.t. contracten i.v.m. de reis), strafrechtsbijstand (strafzaak tegen jou aangespannen) en een waarborgsom (maximaal € 12.500,-).

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade ontstaan of verergerd door: - Opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. - (Poging tot) fraude. - Molest, zoals een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. - Atoomkern-reacties, aardbeving of vulkanische uitbarsting.

Extra informatie

Bij schade als: - Je onder invloed van alcohol, medicijnen, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen verkeerde. - Het samenhangt met een misdrijf dat je pleegde.

Er gelden voorwaarden. We verwachten bijvoorbeeld dat je je spullen goed opbergt.

.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kijk goed naar de verschillen tussen de varianten Compact en Compleet.

Eigen risico

Eigen risico 'Bagage'
Dekking Basis: standaard € 100,- of keuze voor  € 50,-.                       Dekking Uitgebreid: standaard  € 0,- of keuze voor € 50,-.

Waar ben ik gedekt?

Bij de variant Compact ben je verzekerd in Europa (inclusief Rusland tot de Oeral en Kaukasus, IJsland, Madeira, Azoren, Canarische Eilanden en niet-Europese landen of delen van landen aan de Middellandse Zee). Kies je voor de variant Compleet dan kun je kiezen tussen Europa- of Werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per  jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaal je een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en  half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat.  Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.